Održana 54. redovna sjednica Vlade TK

Vlada utvrdila prijedlog budžeta TK za 2022.godinu

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, koji u ovoj formi iznosi 490.762.090,00 KM. U odnosu na nacrt ovog dokumenta, nakon održane javne rasprave, Budžet je u formi prijedloga veći za 30.205.350,00 KM. Navedeno povećanje u dijelu budžetskih sredstava najvišim djelom se odnosi na realizaciju sporazuma između predstavnika Vlade Tuzlanskog kantona i sindikata uposlenika u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, pravosuđu, upravi, kulturi ostalim korisnicima. Ono što je posebno bitno, jeste da je u prijedlogu Budžeta predviđeno prebacivanje cjelokupnog ovogodišnjeg transfera MMF-a u 2022., što se uspjelo realizovati povećanim prihodima u ovoj godini i pravilnim korištenjem budžetskih sredstava.


Kada je u pitanju struktura rashoda u Budžetu za 2022. godinu posebna je pažnja posvećena oblasti socijalne zaštite, te su sredstva za ovu oblast uvećana za više od 3 miliona KM u odnosu na 2021.godinu. U okvirima ove kategorije izdvojit ćemo povećanje podrške pronatalitetnoj politici Kantona za 239.000,00 KM. Bitno je istaknuti da je u Budžetu otvoreno i novo potrošačko mjesto „JU Centar za autizam Tuzla" i planirano je 450.000 KM za funkcionisanje ove ustanove. Osim navedenog treba dodati da je i za finansiranje rada Roditeljske kuće planirano 50.000 KM, te povećanje sredstava za Merhamet Tuzla u iznosu od 100.000 KM. Planirano je i povećanje od 50.000 KM za Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim susptancama u Smolućoj, a predviđeno je i finansiranje aktivnosti udruženja Amica Educa i Udruženja porodica i prijatelja djece za psihosocijalnu pomoć i podršku „PIPOL" Tuzla.
Za ostvarivanje prava iz oblasti boračko – invalidske zaštite planirana sredstva su povećana na 20 miliona KM.

U oblasti sigurnosti i unutrašnjih poslova osigurana su sredstva za servisiranje svih odredbi potpisanog Kolektivnog ugovora, a planirano je i 1,2 miliona KM za nabavku opreme za Upravu policije čime se zadržava kontinuitet ulaganja u ovaj segment sigurnosti. Pored navedenog planirano je i 190.000 KM za ulaganje u infrastrukturne projekte Ministarstva unutrašnjih poslova.

Poticaji u poljoprivredi iznose 8,25 miliona i to je povećanje za 0,5 miliona KM u odnosu na tekuću godinu.
Vlada je dodatnu pažnju posvetila i robnim rezervama, za što je iduće godine planirala 800,00 KM, u odnosu na ovogodišnjih 344.000 KM.
Socijalno razvojni karakter Budžet Tuzlanskog kantona pokazat će i kroz povećanje pozicije namijenjene za pomoć i finansiranje projekata nerazvijenih i nedovoljno razvijenih jedinica lokalne samouprave. Umjesto dosadašnjih milion KM, za ovu namjenu predviđeno je dodatnih 100.000, pa će ova pozicija ukupno iznositi 1,1 milion KM.

Dodatni razvojni potencijal Budžet pokazuje i kroz predviđanje sredstava za uspostavljanje „tax free" modela. Ovim modelom Vlada je predvidjela da refundiranjem troškova koji nastaju prilikom registracije novih kompanija potakne poduzetništvo. Za ovu namjenu po prvi puta je planirano 0,5 miliona KM.

Za podršku privredi, kao dodatni impuls razvoju Tuzlanskog kantona planirano je 4,7 miliona KM, što je za 0,5 miliona KM više u odnosu na nacrt Budžeta. Uz ovo planirano je i po 250.000 KM pomoći privredi za oblasti ugostiteljstva i prijevoza.

Kako bi pomogla sanaciju stanja na Međunarodnom aerodromu Tuzla, na kojeg se gleda kao na strateški razvojni projekat, a kod kojeg su naslijeđeni veliki finansijski problemi, Vlada je prijedlogom Budžeta za narednu godinu planirala i finansijsku pomoć od 880.000 KM.

Osim navedenog, Vlada je za idući godinu planirala i nastavak projekta ulaganja u nabavku opreme za Univerzitetski klinički centar u Tuzli, a time i podizanje nivoa zdravstvene zaštite svih građana. Za ovu namjenu u toku iduće godine planirano je 0,5 miliona KM.

Za nabavku udžbenika za učenike dodatna dva razreda u školama planirano je dodatnih 300.000 KM, pa ova pozicija u Budžetu za 2022. sada iznosi 990.000 KM. Za implementaciju akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina planirano je 128.000,00 KM, što je za 81.000,00 KM više u odnosu na plan 2021. godine. Također, za inoviranje nastavnih planova i programa u oblasti srednjeg obrazovanja, za Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona je planirano 50.000 KM. Za dovršetak izgradnje objekta Osnovne i Srednje muzičke škole planirano je 600.000 KM, čime će se okončati građevinski radovi. Dodatnih 400.000 KM biće obezbijeđeno od naplate sudskih sporova i biće utrošeno za nabavku instrumenata za ovu školu.
U oblasti energijske efikasnosti planirano je dodatnih 0,5 miliona KM za realizaciju projekata iz ove oblasti.

Podrška mladima također je bila u fokusu Vlada prilikom planiranja Budžeta za 2022.godinu, pa je za ove projekte planirano dodatnih 290.000 KM. Za 25% je povećana i podrška projektima iz oblasti kulture, pa ukupan plan za ove projekte iznosi 250.000 KM.

Uz kulturu povećana su i izdvajanja za sport. Za infrastrukturne projekte u oblasti sporta planirano je povećanje od 0,5 miliona KM, tako da će izdvajanja za ove namjene iznositi 1,2 miliona KM. Sve ovo dovodi nas do činjenice da će ukupno za podršku sportu biti izdvojeno 2,3 miliona KM.

Planiranje budžeta za 2022. godinu pokazuje i da Vlada Tuzlanskog kantona posebnu pažnju posvećuje kulturi sjećanja. Tako je za iduću godinu planirano 100.000 KM za izgradnju Muzeja Drugog pješadijskog puka Oružanih snaga BiH, koji baštini tradiciju Armije Bosne i Hercegovine, kao i 50.000 KM za pokrivanje troškova organiziranih posjeta učenika sa područja Tuzlanskog kantona Memorijalnom centru Potočari.
Vlada je danas utvrdila i prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, te ove dokumente uputila u dalju skupštinsku proceduru.


Utvrđen nacrt Zakona o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe Tuzlanskog kantona

Vlada je danas utvrdila utvrdila nacrt Zakona o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe Tuzlanskog kantona. Ovaj zakon propisuje načela za utvrđivanje visine plaće identično načelima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Propisano je da se sredstva za plaće i naknade planiraju i osiguravaju u Budžetu Kantona, definira se osnovica za obračun plaća, te se uređuju druge stvari neophodne za uređivanje plaća. Značajno je istaći da se vodeći pregovore sa Sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine kao reprezentativnim sindikatom odnosno predstavnikom državnih službenika i namještenika zaposlenih u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, pokušalo postići obostrano prihvatljivo rješenje, posebno u dijelu uspostavljanja pravne regulative u oblasti kojom se regulišu plaće zaposlenih u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu.


I pored pandemije broj malih i srednjih preduzeća i obrta u TK ostao približno isti

Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva privrede o stanju malih i srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini. Na području našeg kantona tokom prošle godine radilo je 3.811 malih i srednjih preduzeća, što predstavlja blagi porast (1,22%) u odnosu na 2019. godinu. Imajući u vidu da je na području Federacije BiH radilo 22.988 malih i srednjih preduzeća, može se zaključiti da, od ukupnog broja malih i srednjih preduzeća u FBiH, njih 16,6% posluje na području Tuzlanskog kantona. Od ukupnog broja malih i srednjih preduzeća na Tuzlanskom kantonu 95,59% spada u kategoriju malih, a samo 4,41% u preduzeća srednje veličine. O doprinosu zaposlenosti na području Tuzlanskog kantona od strane malih i srednjih preduzeća, govori podatak da je u njih 3.811 bilo zaposleno 35.969 osoba. Od toga je 18.725 osoba (52,06%) zaposleno u malim preduzećima, a 17.244 osoba (47,94%) u preduzećima srednje veličine. Na području Tuzlanskog kantona registrovano je bilo ukupno 11.428 obrta što je približno broju obrta u 2019. Obrt kao osnovnu djelatnost obavljalo je 9.446 obrtnika, kao dopunsku djelatnost 1.769 obrtnika, a kao dodatnu djelatnost 213 obrtnika. Po brojnosti obrta na području našeg kantona u 2020. godini, kao i u prethodno posmatranom periodu, prednjačio je grad Tuzla sa 3.679 obrta. U obrtu je bilo zaposleno 9.196 osoba. Ukoliko se u ovaj broj uključe i vlasnici obrta kojih ima 4.717, ukupan broj zaposlenih u obrtima na području TK iznosi 14.163.


Prihvaćena Informacija o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2020/2021. godini

Vlada je danas prihvatila Informaciju o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2020/2021. godini. U školskoj /pedagoškoj 2020/2021. godini na području Tuzlanskog kantona radilo je 142 ustanova za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, a odgojno-obrazovni proces realizirao se i u 16 područnih odjeljenja predškolskih ustanova i 124 objekta područnih osnovnih škola. U Tuzlanskom kantonu u pedagoškoj 2020/2021. godini za rad sa djecom predškolskog uzrasta registrirano je 21 predškolska ustanova, od toga 9 javnih, čiji su osnivači općinska/gradska vijeća, i 13 privatnih predškolskih ustanova. Obuhvat djece predškolskim odgojem i obrazovanjem, djece od 6 mjeseci do 6 godina života, (bez obaveznog programa) na području Tuzlanskog kantona je oko 18%. U općinama Čelić, Kalesija, Sapna i Teočak nema javnih predškolskih ustanova. Ipak, u pedagoškoj 2020/2021. godini predškolskim odgojem i obrazovanjem bilo je obuhvaćeno 2.988 djece, raspoređenih u 133 odgojnih grupa sa kojima je radilo 254 odgajatelja i njegovatelja, a što je za 205 djece manje nego u godini koja je prethodila. Kada su u pitanju investicije u ovoj oblasti, treba konstatovati da je u predškolskim ustanovama u pedagoškoj 2020/2021. godini investirano u vrijednosti od 247.552,63 KM, tako da su u određenoj mjeri poboljšani uslovi rada, u odnosu na prethodne godine, ali i dalje postoji potreba za ulaganjima.

Iako u otežanim uslovima, školska 2020/21. godina je realizirana uspješno. U odnosu na prethodnu školsku godinu kada je osnovno obrazovanje pohađalo 37.720 učenika i školske 2020/21.godine je nastavljen trend smanjenja broja učenika koji pohađaju osnovni odgoj i obrazovanje, tako da je u odnosu na prethodnu školsku godinu broj učenika manji za 705 (37.015). Osnovno obrazovanje realiziralo se u 89 centralnih i 124 područnih škola na području našeg kantona. Eksternu maturu je polagalo ukupno 3.767 učenika, te je prosječan uspjeh polaganja eksterne mature 61,39% osvojenih bodova. Osnovne škole su u školskoj 2020/2021. godini vršile ulaganja u rekonstrukcije krovova, mokrih čvorova, centralnog grijanja, zamjenu stolarije, nabavku namještaja, školskih učila, opreme, knjiga za biblioteke u ukupnom iznosu od 4.680.757,21 KM.

Kada je u pitanju srednje obrazovanje, u 32 javne srednje škole u školskoj 2020/2021. godini nastavu je pohađalo 14.792 učenika raspoređenih u 704 odjeljenja, što je za 190 učenika manje nego prethodne školske godine. Ono što je takođe značajno istaći je da većina učenika koji završe osnovno obrazovanje na području Tuzlanskog kantona nastavljaju obrazovanje u nekoj od srednjih škola. U junskom roku, od ukupno 2.607 prijavljenih učenika, njih 2.513 je pristupilo polaganju eksterne mature. Prosječan uspjeh na maturi je 3,29. Odličan uspjeh je postiglo 492 učenika, vrlo dobar 963, dobar 442 učenika, dovoljan 21, dok je 595 učenika postiglo ocjenu nedovoljan. Većina srednjih škola su u školskoj 2020/2021. godini ostvarile ulaganja u rekonstrukcije krova, mokrih čvorova, centralnog grijanja, podova, zamjenu stolarije, nabavku namještaja, učila i opreme, knjiga za lektiru i drugih potreba u ukupnom iznosu od 603.644,41 KM. I pored toga i dalje postoji potreba za ulaganjima i to prvenstveno za rekonstrukcije, nabavku učila, opreme za kabinete, laboratorije i radionice, kao i namještaja.


Ostale odluke

Kako bi se pri realizaciji sredstava odobrenih za projekte za unaprjeđenje lovstva na području Tuzlanskog kantona mogli realizirati i kapitalni projekti, Vlada je danas izmijenila Program korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko - privrednih lovišta za 2021. godinu.

Vlada je danas donijela odluku kojom je putničko vozilo marke ŠKODA „Octavia" sa Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, prenesena u trajno vlasništvo Kantonalne direkcije robnih rezervi.
U skladu sa ranije donesenim Programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2021. godinu, Vlada je danas odobrila 1.000,00 KM Gradskom kulturno umjetničkom društvu „Bosna" Tuzla za sufinansiranje troškova organizacije manifestacije Obilježavanje 75 godina rada „Godišnji koncert GKUD Bosna Tuzla". Udruženju mladih „Obnova" za refundaciju troškova organizacije manifestacije Osmi tolerantni gulaš Vlada je odobrila 500,00 KM.
Također, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju sredstava za raspodjelu sa potrošačke jedinice „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona", Vlada je danas odobrila po 9.500,00 KM Hrvatskom društvu „Hrvatski dom" Tuzla, Hrvatskom kulturnom društvu „Napredak" i Srpskom kulturnom prosvjetnom društvu „Prosvjeta" za 2021. godinu, dok je 4.000,00 KM odobreno Udruženju građana Srpsko građansko vijeće–Pokret za ravnopravnost Tuzlanskog kantona. Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod" u BiH – Zajednica općinskih društava Tuzlanskog kantona i Općinskim društvima „Preporod" na nivou Tuzlanskog kantona je odobreno 24.811,79 KM. Savezu udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, za realizaciju Sporazuma o izdavanju i finansiranju specijalnih glasila za potrebe slijepih i slabovidnih osoba u specijalnim tehnikama na Brajevom pismu, audio tehnici i tiskanim materijalima sa uvećanim slovima Vlada je odobrila 7.500,00 KM.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj o razvoju sa Izvještajem o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016-2020. godina za 2020. godinu.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona na Nacrt Zakona o ustanovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine. U ovom Mišljenju Ministarstvo je podržalo nacrt zakona uz izmjenu dijela kojim je predviđeno da djeca kojima je dijagnosticiran poremećaj u ponašanju i osjećajima koji se pojavljuju u djetinjstvu i adolescenciji budu smještena u Ustanovu za socijalno zbrinjavanje, zdravstvenu njegu, odgoj i obrazovanje – Pazarić zajedno sa djecom i mladima sa invaliditetom odnosno sa smetnjama u psihičkom razvoju. Ovakvu odredbu Ministarstvo i Vlada smatraju neadekvatnim rješenjem, te smatraju da je za ove osobe potrebno obezbijediti posebnu ustanovu odnosno adekvatan model institucionalne zaštite.

Vlada je danas prihvatila Izjašnjenje Ministarstva kulture, sporta i mladih TK, te prigovor Adnana Tinjića i Hatidže Fetahagić na imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona u potpunosti odbila kao neosnovan.

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu TK za 2020. godinu, shodno kojoj se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2021. godinu.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala Šemsudina Hasanbegovića za vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona do imenovanja direktora u skladu sa zakonom, a najduže šest mjeseci. Imenovan je i Upravni odbor Javne ustanove Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh" Banovići na period od četiri godine, te je razriješen i privremeno imenovan predsjednik Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Teočak.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15