Održana 53. redovna sjednica Vlade TK

Utvrđen nacrt Zakona o osnivanju JU Centar za autizam
Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila nacrt Zakona o osnivanju Javne ustanove Centar za autizam. Završetkom izgradnje objekta predviđenog za JU Centra za autizam stekli su se uslovi za donošenje Zakona kojim će se osnovati ova javna ustanova.

Vlada 02 08 12 2021Ovim zakonom definira se status, pravni položaj, djelatnost, finansiranje, upravljanje i rukovođenje, vršenje nadzora i druga pitanja vezana za rad Centra, kao i propisi koji se primjenjuju na pitanja koja nisu regulisana ovim zakonom. Određena je glavna djelatnost Centra podijeljena na tri resora i to djelatnost zdravstvene zaštite, djelatnost odgoja i obrazovanja i djelatnost socijalne zaštite. Nacrtom zakona predviđena rješenja u narednoj godini zahtijevat će osiguranje oko 500.000,00 KM koliko je i planirano u budžetskom zahtjevu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak za 2022. godinu. S obzirom da se radi o osnivanju nove javne ustanove Ministarstvo i Vlada su planirali i održavanje javne rasprave o ovom zakonskom rješenju i to u trajanju od 45 dana kako bi drugi organi, institucije, organizacije ali i sva druga relevantna pravna i fizička lica mogla dati prijedloge, primjedbe i sugestije na nacrt Zakona.

Preciziranje zakonskih odredbi i sprječavanje zloupotreba prava na besplatnu pravnu pomoć
Kako bi se izbjeglo različito tumačenje odredbi Zakona i spriječila zloupotreba prava na pravnu pomoć od strane korisnika pravne pomoći Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju pravne pomoći. Osim navedenog, izmjene se odnose i na poboljšanje samog teksta Zakona, te njegovo usklađivanje sa pozitivnim zakonodavstvom. Naime, jednom od izmjena predviđeno je da Zavod, prema vlastitoj ocjeni može provjeravati podatke koje lica koja podnose zahtjev za pružanje pravne pomoći navedu u tom zahtjevu, kao i način postupanja Zavoda ukoliko se, prilikom takve provjere utvrdi da su podaci netačni. Također, predviđeno je da se korisnik pravne pomoći obavezuje da obavještava Zavod o promjenama svih činjenica i okolnosti koje su od uticaja za ostvarivanje pravne pomoći, a kako bi se spriječile zloupotrebe prava na pravnu pomoć. Izmjenama se precizira i da odobrena pravna pomoć važi do pravosnažnog okončanja postupka za koji je odobrena, ukoliko ranije nije otkazana ili uskraćena. U izuzetno opravdanim slučajevima, pravna pomoć se može odobriti i za postupke po vanrednim pravnim lijekovima, samo ukoliko je Zavod zastupao korisnika pravne pomoći u postupku koji je pravosnažno okončan. Ovim se ograničava vremensko važenje odobrene pravne pomoći, s obzirom da se u praksi često pojavljivala dilema do kada pravni zastupnik Zavoda zastupa stranku.

Savremeni pristup uređenju oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu
Nakon provedene javne rasprave o nacrtu Zakona o kulturi, Vlada je danas utvrdila ovaj zakon u formi prijedloga. Donošenje novog Zakona o kulturi je stvarna potreba da se, nakon što je prethodni zakon donesen 1998. godine, sistemski i na savremenim principima uredi ova oblast. Zakonom o kulturi se uspostavlja konstrukcija normativnog sistema u kulturi, koji je do sada nedostajao, a koji će se definitivno izgraditi kroz više posebnih zakona kojima se uređuju konkretne oblasti kulture. U tom smislu, Zakon o kulturi je proizašao iz stvarne potrebe za promjenom stanja, odnosa i položaja kulture, shodno njenom značaju i ulozi u društvu, i rezultat je potrebe za dinamičnim i sveobuhvatnim kulturnim razvojem Tuzlanskog kantona.

Pored ustanova i privrednih društava u oblasti kulture, potreban značaj dat je i udruženjima građana, kao i umjetnicima i stručnjacima u kulturi kao fizičkim licima. Takođe je definisan pojam amaterskog djelovanja u oblasti kulture. Pored toga, ovim zakonom se definišu konkretni načini ostvarivanja podsticaja kulturnog razvoja Tuzlanskog kantona, gdje su dokument strategije razvoja kulture i unaprijed utvrđeni kriteriji za sufinansiranje nosilaca djelatnosti kulture prepoznati kao ključna sredstva u procesu ispunjavanja prethodno utvrđenih i zacrtanih kulturnih potreba, koje će se realizovati prvenstveno kroz postupak kreiranja, finansiranja i sufinansiranja programa i projekata u kulturi, čime će se kulturna scena značajno ojačati. Posebno treba istaći da se ovim zakonom prvi put definiše pojam umjetnika i pojam stručnjaka u kulturi kao fizičkih lica-nosilaca djelatnosti u kulturi, te da se uvodi Registar fizičkih lica u oblasti kulture što bi trebalo da doprinese jačanju njihove pozicije i uloge u kulturi Tuzlanskog kantona. Također, uvodi se pojam istaknutog stvaraoca u kulturi kao posebnog statusa koji dodjeljuje Vlada Kantona a koji podrazumijeva beneficije u vidu ostvarivanja prava na doživotnu godišnju nagradu u visini od jedne do tri prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

Tehničko preciziranje načina obračuna plaća izabranih dužnosnika
Zbog tehničkog usklađivanja, a imajući u vidu da je u proteklom periodu došlo do promjene načina utvrđivanja osnovice za obračun plaća uposlenicima kod budžetskih korisnika, Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona. Naime, trenutnim zakonom je predviđeno da osnovicu za obračun plaća izabranih zvaničnika utvrđuje Administrativna komisija u iznosu kao za zaposlene kod budžetskih korisnika, prije donošenja budžeta za narednu fiskalnu godinu, a kako od 2020. godine, osnovica za obračun plaće zaposlenih u oblastima obrazovanja, kulture, policije pravosuđa i uprave nije jedinstvena nametnula se potreba za preciziranjem ove zakonske odredbe. Shodno prijedlogu nove odredbe, Administrativna komisija Skupštine Kantona utvrđivat će osnovicu za obračun plaća izabranih zvaničnika prije donošenja budžeta za narednu fiskalnu godinu, a u konsultacijama sa Vladom Kantona, kao i svi ostali koji primaju plaću iz sredstava budžeta Tuzlanskog kantona.

Ostale odluke
S ciljem otklanjanja uočenih nedostataka, kao i usklađivanja sa propisima kojima se regulišu radno-pravni odnosi državnih službenika i namještenika, Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas odobrila projekte sanacije lokalnih i nekategorisanih puteva na području Tuzlanskog kantona, za što je iz Kantonalnog budžeta osigurano ukupno 2,1 milion KM. Shodno prijavama ja javni poziv i odabiru kvalifikovanonih aplikacija, sanirat će se ukupno 24 saobraćajna projekta na području Tuzle, Gradačca, Lukavca, Gračanice, Banovića, Kalesije, Kladnja, Čelića, Sapne, Teočaka i Doboj Istoka.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o aktualnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru TK za oktobar 2021. godine. Tokom prošlog mjeseca službenici policije su pronašli i evidentirali 58 migranata, koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil. U odnosu na septembar, kada je evidentirano njih 119, radi se o smanjenju broja evidentiranih migranata. Tokom oktobra najveći broj migranata evidentiran je iz Afganistana i Pakistana (19), Burkine Faso (6), Gambije (5), Maroka i Alžira po 3, Saudijske Arabije, Gane i Indije po 1 migrant. U ovom periodu evidentirano je i 5 sigurnosno interesantnih događaja, od čega su njih dva okarakterisani kao krivična djela u kojem su učestvovali migranti. To su po jedno krivično djelo ubistvo u pokušaju i krađa. Osim navedenog, policijski službenici su, radeći na identifikaciji i pronalasku izvršilaca krivičnih djela iz ranijeg perioda, zadokumentovali 4 krivična djela teška krađa, za koje postoje osnovi sumnje da ih je počinio migrant iz Libije. O ovome je protiv navedene osobe Kantonalnom tužilaštvu TK dostavljen Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Vlada je danas utvrdila prijedloge detaljnih planskih dokumenata Zaštićenog pejzaža „Konjuh". Radi se o prijedlozima regulacionih planova lokaliteta Zlača i Muška voda,, kao i prijedlogu Urbanističkog projekta lokaliteta Djevojačka pećina. Ovim planskim dokumentima obuhvaćena su uža područja unutar Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž „Konjuh", gdje je planirana izgradnja i uređenje prostora i koja predstavljaju okosnicu razvoja turizma, kao i područje koje predstavlja jedno od najvrijednijih dobara prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila tekst Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaća, naknade za ishranu u toku rada i naknade za korištenje godišnjeg odmora za korisnike budžetskih sredstava u Tuzlanskom kantonu u 2022.godini, koji će se zaključiti između Vlade Tuzlanskog kantona i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, a na osnovu dogovora postignutog između pregovaračkih timova Vlade TK i Sindikata. Također, Vlada je prihvatila i tekst Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, koeficijenata za obračun plaće, iznosa naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i iznosa naknade za korištenje godišnjeg odmora za zaposlene u javnim ustanovama visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona, kao i tekstove aneksa kolektivnih ugovora za djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. Danas je istaknuto da je cijeli pregovarački proces sa svim sindikatima protekao u korektnom dijalogu, te međusobnom uvažavanju i razumijevanju.

Vlada je danas utvrdila osnov, opšte i posebne kriterije, mjerila za zaključivanje ugovora za pružanje zdravstvene zaštite, subjekte ugovaranja, program zdravstvene zaštite, finansiranja zdravstvene zaštite, postupak ugovaranja zdravstvene zaštite, ugovaranje zdravstvene zaštite, realizaciju ugovora zdravstvene zaštite, monitoring, evaluaciju, nadzor i kontrolu ugovora o pružanju zdravstvene zaštite, a sve u skladu sa načelima zdravstvene zaštite. Ovim se obezbjeđuje blagovremeno zaključivanje ugovora i pružanje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja saglasno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju. Također, Vlada je danas prihvatila Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022.godinu.

Shodno ranije donesenoj odluci o utvrđivanju sredstava za raspodjelu sa potrošačke Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona, Vlada je danas odobrila dodatnih 12.000,00 KM Crvenom križu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. Također, Vlada je danas odobrila 5.000,00 KM Udruženju „Radio Kameleon – Otvorena Mreža ljudskih prava i demokratije", na ime sufinansiranja troškova organizacije i realizacije manifestacije Četvrte međunarodne „BH sedmice inžernjerstva" u Tuzli.

Vlada je danas utvrdila Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Mediji za 2021. godinu. Program za cilj ima da pruži podršku medijima i njihovom nastojanju za objektivnim i redovnim informisanjem javnosti Tuzlanskog kantona o afirmaciji poduzetništva, obrtništva, unapređenju poljoprivrede, turizma, racionalnom korištenju energije, zaštite vodotoka i akumulacije Modrac, razvoju obrazovanja, zaštiti i unapređenju kulture, ljudskog zdravlja i civilnog društva. Imajući u vidu težak materijalni položaj svih medija, ova podrška će bar u izvjesnoj mjeri osigurati ostvarivanje ovog cilja. Ovim programom ukupno će biti podržano 39 kvalificiranih medijskih projekata.

Vlada je danas donijela Odluku o popisu sredstava i izvora sredstava kod svih budžetskih korisnika sa stanjem na 31. decembar 2021. godine, te imenovala Glavnu centralnu popisnu komisiju. Također, Vlada je imenovala i centralne popisne komisije za popis sredstava i izvora sredstava iz nadležnosti Ministarstva obrazovanja i nauke, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravosuđa i uprave.

Vlada je danas prihvatila prijedloge saradnje između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Vlade Tuzlanskog kantona na projektu „Jačanje integriteta i transparentnosti u javnom sektoru". S tim u vezi Vlada je danas odredila ključne institucije i kontakt osobe za saradnju sa Projektnim timom UNDP-a za projektne aktivnosti.

Vlada je danas, zbog bolje iskorištenosti ranije odobrenih sredstava, izmijenila i dopunila Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava.

Danas je Vlada zadužila Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja da, kao predlagači mjera i naredbi upućenih Vladi Kantona na razmatranje i usvajanje, a u saradnji sa Kriznim štabom Ministarstva zdravstva i Kantonalnim pravobranilaštvom, blagovremeno pripreme i dostave Vladi Kantona tekst odgovora koji će se dostaviti Ustavnom sudu BiH na apelaciju podnesenu tom sudu protiv Zaključka Vlade Kantona.

Radi boljeg, sveobuhvatnijeg i funkcionalnijeg obavljanja djelatnosti i poslovanja Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, te zbog efikasnije raspodjele unutrašnje organizacije poslova i izvršavanja zadataka, na danas održanoj sjednici, Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ovoj javnoj ustanovi.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala punomoćnike koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o., te utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. također, Vlada je donijela više rješenja o privremenom imenovanju školskih odbora u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona.

Utvrđen nacrt Zakona o osnivanju JU Centar za autizam
Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila nacrt Zakona o osnivanju Javne ustanove Centar za autizam. Završetkom izgradnje objekta predviđenog za JU Centra za autizam stekli su se uslovi za donošenje Zakona kojim će se osnovati ova javna ustanova.

Vlada 02 08 12 2021Ovim zakonom definira se status, pravni položaj, djelatnost, finansiranje, upravljanje i rukovođenje, vršenje nadzora i druga pitanja vezana za rad Centra, kao i propisi koji se primjenjuju na pitanja koja nisu regulisana ovim zakonom. Određena je glavna djelatnost Centra podijeljena na tri resora i to djelatnost zdravstvene zaštite, djelatnost odgoja i obrazovanja i djelatnost socijalne zaštite. Nacrtom zakona predviđena rješenja u narednoj godini zahtijevat će osiguranje oko 500.000,00 KM koliko je i planirano u budžetskom zahtjevu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak za 2022. godinu. S obzirom da se radi o osnivanju nove javne ustanove Ministarstvo i Vlada su planirali i održavanje javne rasprave o ovom zakonskom rješenju i to u trajanju od 45 dana kako bi drugi organi, institucije, organizacije ali i sva druga relevantna pravna i fizička lica mogla dati prijedloge, primjedbe i sugestije na nacrt Zakona.

Preciziranje zakonskih odredbi i sprječavanje zloupotreba prava na besplatnu pravnu pomoć
Kako bi se izbjeglo različito tumačenje odredbi Zakona i spriječila zloupotreba prava na pravnu pomoć od strane korisnika pravne pomoći Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju pravne pomoći. Osim navedenog, izmjene se odnose i na poboljšanje samog teksta Zakona, te njegovo usklađivanje sa pozitivnim zakonodavstvom. Naime, jednom od izmjena predviđeno je da Zavod, prema vlastitoj ocjeni može provjeravati podatke koje lica koja podnose zahtjev za pružanje pravne pomoći navedu u tom zahtjevu, kao i način postupanja Zavoda ukoliko se, prilikom takve provjere utvrdi da su podaci netačni. Također, predviđeno je da se korisnik pravne pomoći obavezuje da obavještava Zavod o promjenama svih činjenica i okolnosti koje su od uticaja za ostvarivanje pravne pomoći, a kako bi se spriječile zloupotrebe prava na pravnu pomoć. Izmjenama se precizira i da odobrena pravna pomoć važi do pravosnažnog okončanja postupka za koji je odobrena, ukoliko ranije nije otkazana ili uskraćena. U izuzetno opravdanim slučajevima, pravna pomoć se može odobriti i za postupke po vanrednim pravnim lijekovima, samo ukoliko je Zavod zastupao korisnika pravne pomoći u postupku koji je pravosnažno okončan. Ovim se ograničava vremensko važenje odobrene pravne pomoći, s obzirom da se u praksi često pojavljivala dilema do kada pravni zastupnik Zavoda zastupa stranku.

Savremeni pristup uređenju oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu
Nakon provedene javne rasprave o nacrtu Zakona o kulturi, Vlada je danas utvrdila ovaj zakon u formi prijedloga. Donošenje novog Zakona o kulturi je stvarna potreba da se, nakon što je prethodni zakon donesen 1998. godine, sistemski i na savremenim principima uredi ova oblast. Zakonom o kulturi se uspostavlja konstrukcija normativnog sistema u kulturi, koji je do sada nedostajao, a koji će se definitivno izgraditi kroz više posebnih zakona kojima se uređuju konkretne oblasti kulture. U tom smislu, Zakon o kulturi je proizašao iz stvarne potrebe za promjenom stanja, odnosa i položaja kulture, shodno njenom značaju i ulozi u društvu, i rezultat je potrebe za dinamičnim i sveobuhvatnim kulturnim razvojem Tuzlanskog kantona.

Pored ustanova i privrednih društava u oblasti kulture, potreban značaj dat je i udruženjima građana, kao i umjetnicima i stručnjacima u kulturi kao fizičkim licima. Takođe je definisan pojam amaterskog djelovanja u oblasti kulture. Pored toga, ovim zakonom se definišu konkretni načini ostvarivanja podsticaja kulturnog razvoja Tuzlanskog kantona, gdje su dokument strategije razvoja kulture i unaprijed utvrđeni kriteriji za sufinansiranje nosilaca djelatnosti kulture prepoznati kao ključna sredstva u procesu ispunjavanja prethodno utvrđenih i zacrtanih kulturnih potreba, koje će se realizovati prvenstveno kroz postupak kreiranja, finansiranja i sufinansiranja programa i projekata u kulturi, čime će se kulturna scena značajno ojačati. Posebno treba istaći da se ovim zakonom prvi put definiše pojam umjetnika i pojam stručnjaka u kulturi kao fizičkih lica-nosilaca djelatnosti u kulturi, te da se uvodi Registar fizičkih lica u oblasti kulture što bi trebalo da doprinese jačanju njihove pozicije i uloge u kulturi Tuzlanskog kantona. Također, uvodi se pojam istaknutog stvaraoca u kulturi kao posebnog statusa koji dodjeljuje Vlada Kantona a koji podrazumijeva beneficije u vidu ostvarivanja prava na doživotnu godišnju nagradu u visini od jedne do tri prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

Tehničko preciziranje načina obračuna plaća izabranih dužnosnika
Zbog tehničkog usklađivanja, a imajući u vidu da je u proteklom periodu došlo do promjene načina utvrđivanja osnovice za obračun plaća uposlenicima kod budžetskih korisnika, Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona. Naime, trenutnim zakonom je predviđeno da osnovicu za obračun plaća izabranih zvaničnika utvrđuje Administrativna komisija u iznosu kao za zaposlene kod budžetskih korisnika, prije donošenja budžeta za narednu fiskalnu godinu, a kako od 2020. godine, osnovica za obračun plaće zaposlenih u oblastima obrazovanja, kulture, policije pravosuđa i uprave nije jedinstvena nametnula se potreba za preciziranjem ove zakonske odredbe. Shodno prijedlogu nove odredbe, Administrativna komisija Skupštine Kantona utvrđivat će osnovicu za obračun plaća izabranih zvaničnika prije donošenja budžeta za narednu fiskalnu godinu, a u konsultacijama sa Vladom Kantona, kao i svi ostali koji primaju plaću iz sredstava budžeta Tuzlanskog kantona.

Ostale odluke
S ciljem otklanjanja uočenih nedostataka, kao i usklađivanja sa propisima kojima se regulišu radno-pravni odnosi državnih službenika i namještenika, Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas odobrila projekte sanacije lokalnih i nekategorisanih puteva na području Tuzlanskog kantona, za što je iz Kantonalnog budžeta osigurano ukupno 2,1 milion KM. Shodno prijavama ja javni poziv i odabiru kvalifikovanonih aplikacija, sanirat će se ukupno 24 saobraćajna projekta na području Tuzle, Gradačca, Lukavca, Gračanice, Banovića, Kalesije, Kladnja, Čelića, Sapne, Teočaka i Doboj Istoka.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o aktualnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru TK za oktobar 2021. godine. Tokom prošlog mjeseca službenici policije su pronašli i evidentirali 58 migranata, koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil. U odnosu na septembar, kada je evidentirano njih 119, radi se o smanjenju broja evidentiranih migranata. Tokom oktobra najveći broj migranata evidentiran je iz Afganistana i Pakistana (19), Burkine Faso (6), Gambije (5), Maroka i Alžira po 3, Saudijske Arabije, Gane i Indije po 1 migrant. U ovom periodu evidentirano je i 5 sigurnosno interesantnih događaja, od čega su njih dva okarakterisani kao krivična djela u kojem su učestvovali migranti. To su po jedno krivično djelo ubistvo u pokušaju i krađa. Osim navedenog, policijski službenici su, radeći na identifikaciji i pronalasku izvršilaca krivičnih djela iz ranijeg perioda, zadokumentovali 4 krivična djela teška krađa, za koje postoje osnovi sumnje da ih je počinio migrant iz Libije. O ovome je protiv navedene osobe Kantonalnom tužilaštvu TK dostavljen Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Vlada je danas utvrdila prijedloge detaljnih planskih dokumenata Zaštićenog pejzaža „Konjuh". Radi se o prijedlozima regulacionih planova lokaliteta Zlača i Muška voda,, kao i prijedlogu Urbanističkog projekta lokaliteta Djevojačka pećina. Ovim planskim dokumentima obuhvaćena su uža područja unutar Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž „Konjuh", gdje je planirana izgradnja i uređenje prostora i koja predstavljaju okosnicu razvoja turizma, kao i područje koje predstavlja jedno od najvrijednijih dobara prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila tekst Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaća, naknade za ishranu u toku rada i naknade za korištenje godišnjeg odmora za korisnike budžetskih sredstava u Tuzlanskom kantonu u 2022.godini, koji će se zaključiti između Vlade Tuzlanskog kantona i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, a na osnovu dogovora postignutog između pregovaračkih timova Vlade TK i Sindikata. Također, Vlada je prihvatila i tekst Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, koeficijenata za obračun plaće, iznosa naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i iznosa naknade za korištenje godišnjeg odmora za zaposlene u javnim ustanovama visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona, kao i tekstove aneksa kolektivnih ugovora za djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. Danas je istaknuto da je cijeli pregovarački proces sa svim sindikatima protekao u korektnom dijalogu, te međusobnom uvažavanju i razumijevanju.

Vlada je danas utvrdila osnov, opšte i posebne kriterije, mjerila za zaključivanje ugovora za pružanje zdravstvene zaštite, subjekte ugovaranja, program zdravstvene zaštite, finansiranja zdravstvene zaštite, postupak ugovaranja zdravstvene zaštite, ugovaranje zdravstvene zaštite, realizaciju ugovora zdravstvene zaštite, monitoring, evaluaciju, nadzor i kontrolu ugovora o pružanju zdravstvene zaštite, a sve u skladu sa načelima zdravstvene zaštite. Ovim se obezbjeđuje blagovremeno zaključivanje ugovora i pružanje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja saglasno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju. Također, Vlada je danas prihvatila Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022.godinu.

Shodno ranije donesenoj odluci o utvrđivanju sredstava za raspodjelu sa potrošačke Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona, Vlada je danas odobrila dodatnih 12.000,00 KM Crvenom križu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. Također, Vlada je danas odobrila 5.000,00 KM Udruženju „Radio Kameleon – Otvorena Mreža ljudskih prava i demokratije", na ime sufinansiranja troškova organizacije i realizacije manifestacije Četvrte međunarodne „BH sedmice inžernjerstva" u Tuzli.

Vlada je danas utvrdila Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Mediji za 2021. godinu. Program za cilj ima da pruži podršku medijima i njihovom nastojanju za objektivnim i redovnim informisanjem javnosti Tuzlanskog kantona o afirmaciji poduzetništva, obrtništva, unapređenju poljoprivrede, turizma, racionalnom korištenju energije, zaštite vodotoka i akumulacije Modrac, razvoju obrazovanja, zaštiti i unapređenju kulture, ljudskog zdravlja i civilnog društva. Imajući u vidu težak materijalni položaj svih medija, ova podrška će bar u izvjesnoj mjeri osigurati ostvarivanje ovog cilja. Ovim programom ukupno će biti podržano 39 kvalificiranih medijskih projekata.

Vlada je danas donijela Odluku o popisu sredstava i izvora sredstava kod svih budžetskih korisnika sa stanjem na 31. decembar 2021. godine, te imenovala Glavnu centralnu popisnu komisiju. Također, Vlada je imenovala i centralne popisne komisije za popis sredstava i izvora sredstava iz nadležnosti Ministarstva obrazovanja i nauke, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravosuđa i uprave.

Vlada je danas prihvatila prijedloge saradnje između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Vlade Tuzlanskog kantona na projektu „Jačanje integriteta i transparentnosti u javnom sektoru". S tim u vezi Vlada je danas odredila ključne institucije i kontakt osobe za saradnju sa Projektnim timom UNDP-a za projektne aktivnosti.

Vlada je danas, zbog bolje iskorištenosti ranije odobrenih sredstava, izmijenila i dopunila Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava.

Danas je Vlada zadužila Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja da, kao predlagači mjera i naredbi upućenih Vladi Kantona na razmatranje i usvajanje, a u saradnji sa Kriznim štabom Ministarstva zdravstva i Kantonalnim pravobranilaštvom, blagovremeno pripreme i dostave Vladi Kantona tekst odgovora koji će se dostaviti Ustavnom sudu BiH na apelaciju podnesenu tom sudu protiv Zaključka Vlade Kantona.

Radi boljeg, sveobuhvatnijeg i funkcionalnijeg obavljanja djelatnosti i poslovanja Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, te zbog efikasnije raspodjele unutrašnje organizacije poslova i izvršavanja zadataka, na danas održanoj sjednici, Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ovoj javnoj ustanovi.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala punomoćnike koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o., te utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. također, Vlada je donijela više rješenja o privremenom imenovanju školskih odbora u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15