65.REDOVNA SJEDNICA VLADE KANTONA

Tuzla, 18.02.2013. godina

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog Kantona", br. 7/05, 7/07 i 11/08), premijer Kantona


S A Z I V A
65. redovnu sjednicu Vlade Kantona
koja će se održati u ponedjeljak 18.02.2013. godine
sa početkom u 10,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže slijedeći:

D N E V N I  R E D

Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 63. redovne i 26. i 27. vanredne sjednice Vlade Kantona.

1.Razmatranje i utvrđivanje nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

Opširnije...

63.REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Tuzla, 17.01.2013. godina

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog Kantona", br. 7/05, 7/07 i 11/08), premijer Kantona


S A Z I V A
63. redovnu sjednicu Vlade Kantona
koja će se održati u petak 18.01.2013. godine
sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže slijedeći:

D N E V N I  R E D

Opširnije...

62.REDOVNA SJEDNICA VLADE KANTONA

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog Kantona", br. 7/05, 7/07 i 11/08), premijer Kantona


S A Z I V A
62. redovnu sjednicu Vlade Kantona
koja će se održati u četvrtak 27.12.2012. godine
sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže slijedeći:

D N E V N I  R E D

Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 60. redovne i 23. i 24. vanredne sjednice Vlade Kantona

1. Razmatranje nacrta Programa rada Vlade TK za 2013. godinu;
Obrađivač: Ured Vlade i resorna ministarstva

2. Razmatranje nacrta Programa rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2013. godinu;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Opširnije...

61.REDOVNA SJEDNICA VLADE KANTONA

BOSNA I HERCEGOVINA                                         

Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON                                                                                                 
V L A D A

 

Tuzla, 11.12.2012. godine

 

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog Kantona”, br. 7/05, 7/07 i 11/08),   premijer Kantona

 

S A Z I V A

61. redovnu sjednicu Vlade Kantona koja će se održati u četvrtak

13.12.2012. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

 

Opširnije...

56.REDOVNA SJEDNICA VLADE KANTONA

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
V L A D A

Tuzla, 10.10.2012. godine

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog Kantona”, br. 7/05, 7/07 i 11/08), Premijer Kantona

S A Z I V A

56. redovnu sjednicu Vlade Kantona koja će se održati u petak

12.10.2012. godine sa početkom u 8,30 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže slijedeći:

D N E V N I R E D

 

  1. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za period 01.01. – 30.06.2012. godine;

           Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju

Opširnije...

55.REDOVNA SJEDNICA VLADE KANTONA

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog Kantona", br. 7/05, 7/07 i 11/08), premijer Kantona

S A Z I V A

55. redovnu sjednicu Vlade Kantona koja će se održati u ponedjeljak 01.10.2012. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 53. redovne sjednice Vlade Kantona.

1.Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

2. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju kamena krečnjaka na kamenolomu "Sklop" Malešići, općina Gračanica.
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju magnezita na ležištu "Konjuh" u općini Kladanj;
Obrađivač: Komisija za koncesije

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15