Saziv 40. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
40. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u ponedjeljak 13.09.2021. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 28.,29.,30.,31.,32. redovne i 20. i 21. vanredne sjednice Vlade TK;


2. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 01.01.-30.06.2021.;
Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju Tuzla


3. Razmatranje Izjašnjenja Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju u vezi sa Zahtjevom Čavalić Admira iz Tuzle za zaštitu prava;
Obrađivač: Predsjednik Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju


4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Stručnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK


5. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


6. a) Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.06.2021. godine;
b) Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01. - 30.06.2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu sa pozicije „Podrška razvoju Kantona";
Obrađivač: Ministarstvo privrede


8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ministarstvo privrede i Ured premijera


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice "Mediji";
Obrađivač: Ured premijera


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopunama Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o zakupu poslovnog prostora;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izboru korisnika donacija grant sredstava za održiv povratak sa budžetske pozicije "Podrška povratku prognanih lica";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Ministarstvu finansija, kao i Općinskom sudu Tuzla i Kantonalnom sudu Tuzla.
Obrađivač: Ministarstvo finansija i Ministarstvo pravosuđa i uprave


PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna