Saziv 39. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
39. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 07.09.2021. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru Tuzlanskog kantona za juli 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije

2. Razmatranje Izvještaja o namjenskom utrošku sredstava u skladu sa Odlukom o raspodjeli sredstava iz Budžeta institucija BiH;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

3. Razmatranje Izvještaja o realizaciji žetve strnih žita u 2021. godini za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice - Pomoć vjerskim zajednicama;
Obrađivač: Ured premijera

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju sredstava za raspodjelu sa potrošačke jedinice – „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona";
Obrađivač: Ured premijera

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija" na ime troškova za organizovanje i realizovanje manifestacije 19. Međunarodni sajam turizma i ekologije „LIST";
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

7. Razmatranje Izjašnjenja po Prigovorima na Rješenje o razrješenju Upravnog odbora JU Arhiv TK;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava, korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2021. g.;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Kantonalnom sudu u Tuzli za prijem uposlenika na neodređenjo vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju pregovaračkog tima Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH.
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15