Saziv 33. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 22. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
33. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u utorak 03.08.2021. godine sa početkom u 9,00 časova u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o poslovanju JP RTV TK za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JP RTV TK


2. Razmatranje teksta Ugovora o zakupu poslovnog prostora za smještaj roba iz kantonalnih robnih rezervi;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i KDRR


3. Razmatranje Odluke o kategorizaciji turističkih mjesta;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja


4. a) Razmatranje Odluke o izmjenama Programa utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2021. godinu;

b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede u 2021. godini;

c) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


5. Razmatranje Rodne analize zaposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona na rukovodećim pozicijama;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


6. Razmatranje Analize društveno-ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom, nivo ostvarenih prava na osnovu federalnih i kantonalnih propisa sa prijedlogom mjera za poboljšanje stanja;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2021.godinu;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


8. Razmatranje prijedloga Akcionog plana energijske efikasnosti javnih objekata na području Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Programa rasporeda sredstava sa
potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";

b) Razmatranje prijedloga odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač:Ministarstvo za kulturu, sport i mlade, Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo pravosuđa i uprave


10. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju članova Radne grupe za izradu Strategije razvoja zdravstvenog sistema na Tuzlanskom kantonu za period 2021-2027. godina;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


11. a) Razmatranje prijedloga Preporuka Odbora za koordinaciju procesa vakcinacije covid-19 u Federaciji BiH;
b) Razmatranje prijedloga zaključaka sa sastanka ministarstva i Zavoda za javno zdravstva TK sa predstavnicima domova zdravlja na području Tuzlanskog kantona, a u vezi sa doznakom većeg broja vakcina na Tuzlanski kanton i poduzimanju potrebnih aktivnosti u vezi sa tim;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


12. Razmatranje Informacije o zahtjevima budžetskih korisnika za dodatnim rashodima i izdacima u operativnom planu Budžeta TK za period 01.07.-30.09.2021.godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


13. Kadrovska pitanjaPREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna