Saziv 31. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
31. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u četvrtak 22.07.2021. godine sa početkom u 11,20 sati u sali za sjedniceZa sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

2. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti mladih u Tuzlanskom kantonu za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

3. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstva";
Obrađivač: Ministarstvo finansija, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za popunu radnog mjesta državnog službenika putem unupređenja;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

6. Kadrovska pitanja

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna