Saziv 30. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
30. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u ponedeljak 19.07.2021. godine sa početkom u 10,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 26. i 27. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje i donošenje Dokumenta okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2022 – 2024. godina;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2021. godinu;
Obrađivač: Resorna ministarstva

4. Razmatranje Mišljenja na tekst nacrta Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

5. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa prvog ciklusa studija Finansije i računovodstvo na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra Tuzla;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa drugog ciklusa studija Ekomonitoring i bioindikacija voda na Prirodno-matematičkom fakultetu JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zakup poslovnog prostora za ministarstvo;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

PREMIJER KANTONA
Kadrija Hodžić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15