Saziv 24. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
24. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 22.06.2021. godine sa početkom u 8,30 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D


1. a) Razmatranje i utvrđivanje Amandmana na prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;

b) Razmatranje Izjašnjenja na amandmane na prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Razmatranje Izjašnjenja na amandmane na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odobrenje Plana novčanih tokova za period od 01.07. do 30.09.2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Rukometnom klubu "Konjuh" Živinice;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

5. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za mjesec juni 2021. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec juni 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

6. Razmatranje Informacije o epidemiološkoj situaciji na području Tuzlanskog kantona u periodu od 01.05.2021. godine do 17.06.2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

7. Kadrovska pitanja

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15