Saziv 23. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
23. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u četvrtak 17.06.2021. godine sa početkom u 11.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar-mart 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskoj djelatnosti;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

3. Razmatranje Izvještaja o namjenskom utrošku sredstava po Ugovoru o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije BiH broj: 09-11-6-2-5109-UK-3/20 od 30.07.2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Sporazuma o sufinansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Vlade Tuzlanskog kantona u vezi provedbi projekta – „Odgovor na COVID-19";
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

6. Razmatranje Informacije o nasilju u porodici na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun egzistencijalne naknade za mjesec juni 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

8. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Plana proljetne sjetve u 2021. godini za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Muzej istočne Bosne u Tuzli;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Narodno pozorište Tuzla;

d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla;

e) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ured Vlade

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona od 17.06.2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvatanju Odluke Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona u vezi sa vakcinama koje će Tuzlanskom kantonu biti donirane od strane Republike Srbije;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

13. Razmatranje Mišljenja sa primjedbama i prijedlozima na nacrt Zakona o zaštiti zraka Federacije Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

14. Kadrovska pitanja.

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15