Saziv 21. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
21. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u petak 11.06.2021. godine sa početkom u 10.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

3. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Manifestacije";
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

5. Razmatranje Smjernica za rad javnih kupališta na području Tuzlanskog kantona usvojene od strane Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona na sjednici Kriznog štaba od 09.06.2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

6. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Disciplinske komisije za kantonalne organe državne službe;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Disciplinske komisije za kantonalne organe državne službe.
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

PREMIJER KANTONA
Kadrija Hodžić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15