Saziv 15. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
15. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 04.05.2021. godine sa početkom u 12.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 11. i 12. redovne i 11. i 12. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Izvještaja o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2020. godinu;
Obrađivač: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona

3. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JU Veterninarski zavod TK

4. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Specijalna biblioteka „Behram - beg" u Tuzli za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Specijalna biblioteka „Behram-beg" u Tuzli

5. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić" Tuzla za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić" Tuzla

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za zahvatanje vode sa izvorišta „Pod Bratilo" u mjestu Starić, općina Kladanj;
Obrađivač: Komisija za koncesije

7. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina:
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

8. Razmatranje i utvrđivanje nacrta detaljnih planskih dokumenata Zaštićenog pejzaža „Konjuh", i to:
- Regulacionag plana lokaliteta Zlača,
- Regulacionag plana lokaliteta Muška voda,
- Urbanističkog projekta lokaliteta Djevojačka pećina;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

9. Razmatranje Izvještaja o realizaciji akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje Tuzlanskog kantona za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

10. Razmatranje Informacije o prihodima i stepenu naplate po ugovorima o koncesiji iz nadležnosti Ministarstva privrede za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu davanja državnih šuma u zakup i uspostavi prava služnosti;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Kantonalnom pravobranilaštvu za izjašnjenje o prodaji stečajnog dužnika „Muška voda" d.o.o. Kladanj shodno Procjeni tržišne vrijednosti imovine urađene od strane ovlaštenog procjenitelja;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice – Tjelesna kultura i sport za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu obezbjeđivanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva" Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

17. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće budžetskih korisnika za mjesec april 2021. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima za mjesec april 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu realizacije transfera finansijskih sredstava za refundaciju troškova poslovanja u djelatnosti hotelijerstva i ugostiteljstva;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton u 2021. godini;
Obrađivač: Ured premijera

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Općinskom sudu u Gračanici za prijem jednog namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme.
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15