Saziv 12. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
12. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 13.04.2021. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o radu za 2020. godinu i Programa rada za 2021. godinu Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Centar za rehabilitaciju
ovisnika o psihoaktivnim supstancama

2. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona

3. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period 01.01.-31.12.2020. godine;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

4. Razmatranje Mišljenja Ministarstva pravosuđa i uprave za davanje autentičnog tumačenja člana 30. stav (2) i člana 84. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu koji se odnose na nespojivosti sa dužnostima državnog službenika i zajedničke odredbe koje se primjenjuju i na namještenike;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

5. Razmatranje Mišljenja Ministarstva finansija za davanje autentičnog tumačenja prava po Zakonu o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona koje se odnose na pravo na naknadu vanskupštinskih članova radnih tijela Skupštine Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

6. Razmatranje Zahtjeva za odobravanje sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2021. godinu u svrhu sanacije brane Modrac IV faza;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o načinu i uslovima raspodjele sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko - privrednih lovišta;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Koordinacionog tima za izradu Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje Tuzlanskog kantona i praćenje njegovog provođenja;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o utrošku namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova za rad i aktivnosti kantonalnih udruženja pripadnika branilačke populacije od posbnog društvenog interesa i postupka za dodjelu finansijskih sredstava;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade članovima Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolske ustanove Univerziteta u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

13. Razmatranje Informacije o radnom angažovanju medicinskog kadra i neophodnog nemedicinskog osoblja.
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15