Saziv 8. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
8. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u petak 19.03.2021. godine sa početkom u 13.30 sati u sali za sjedniceZa sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje Periodičnog izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.01. -31.12.2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za period I – XII 2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla

3. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za period 01.01.2020. - 31.12.2020. godine;
Obrađivač: Komisija za koncesije TK

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o donaciji sa Aneksom I Vladi Tuzlanskog kantona za potrebe Tima za sprečavanje korupcije od strane Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi, koju zastupa Misija u Bosni i Herecegovini (OSCE).
Obrađivač: Ured premijera


PREMIJER KANTONA
Kadrija Hodžić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15