Saziv 7. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
7. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 16.03.2021. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 6. redovne i 6. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o javnom redu i miru;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

3. Razmatranje Izjašnjenja Ministarstva unutrašnjih poslova po prigovoru Safeta Ibrahimovića;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

4. Razmatranje Informacije o zakupu poslovnog objekta na adresi Rudarska 57.;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

5. Razmatranje Obavijesti u vezi sa penzionisanjem zaposlenika u organima državne službe Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2021/2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju pregovaračkog tima za kolektivno pregovaranje u oblasti visokog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Protokola o vođenju pregovora za zaključivanje Kolektivnog ugovora za korisnike Budžeta Tuzlanskog kantona iz oblasti visokog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke o poništenju raspisanog Javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova školskog odbora u osnovnim školama čiji je osnivač Skupština TK i ponovnom raspisivanju Javnog konkursa;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke o poništenju raspisanog Javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova školskog odbora u srednjim školama čiji je osnivač Skupština TK i ponovnom raspisivanju Javnog konkursa;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice – Podrška mladima;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odabir korisnika donacija u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o sufinansiranju troškova električne energije u 2021. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

13. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2021. godinu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele namjenskih sredstava iz naknada za korištenje podataka premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu prava vlasništva na putničkom motornom vozilu;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15