Saziv 5. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
5. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 02.03.2021. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 3. i 4. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

3. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru Tuzlanskog kantona za januar 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije

4. Razmatranje Elaborata o izvršenom popisu sredstava i izvora sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona sa
stanjem na dan 31.12.2020. godine;
Obrađivač: Glavna centralna popisna komisija

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju Kriterija za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice-Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Zahtjev Školskog odbora JU OŠ „Džakule" za davanje na korištenje školskog poligona bez naknade;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


9. Razmatranje Izvještaja o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

10. Razmatranje Izvještaja o zdravstvenom stanju životinja i radu veterinarskih organizacija na području Tuzlanskog kantona za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

11. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

12. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

13. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko - privrednih lovišta za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o povratu sredstava od Grada Tuzla na račun Trezora Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice - Troškovi manifestacija;
Obrađivač: Ured premijera

16. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva" Javnoj ustanovi OŠ „Banovići Selo" Banovići;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" za sufinansiranje nabavke medicinske opreme;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

17. Razmatranje izvještaja o radu, i to:
- Ministarstva za boračka pitanja za 2020. godinu,
- Ministarstva za kulturu, sport i mlade za 2020. godinu,
- Ministarstva obrazovanja i nauke za 2020. godinu.
Obrađivač: Resorna ministarstva


PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15