Saziv 4. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
4. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 23.02.2021. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 2. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kupovini robe za robne rezerve;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Direkcija robnih rezervi

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Akcionog plana Tuzlanskog kantona za provođenje Strategije suprostavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini 2020 - 2023;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

4. Razmatranje Plana proljetne sjetve u 2021. godini za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

5. Razmatranje Informacije o stanju nanosa u jezeru Modrac sa prijedlogom aktivnosti na sanaciji postojećeg stanja;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

6. Razmatranje Informacije o polaganju vozačkih ispita, instruktorskih ispita, licenciranju predavača i ispitivača u 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog za 2021. godinu - "Podrška povratku prognanih lica";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava u Budžetu Tuzlanskog za 2021. godinu - "Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava subvencija za djecu, učenike i student za 2021. godinu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredtava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2021. godinu;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice – subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije intervencije i resocijalizacije maloljetničke delikvencije za 2021. godinu;

d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava jednokratnih novčanih pomoći za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini dječijeg dodatka za 2021. godinu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju novčane pomoći u prehrani djeteta do šest mjeseci;

d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visni jednokratne pomoći za roditelje sa troje i više zajedničke djece;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini, uslovima i načinu osiguranja jednog obroka u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini naknade za izdržavanje hranjenika u tradicionalnom hraniteljstvu za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za realizaciju Projekta podizanja jedinstvenih spomen obilježja šehidima – poginulim borcima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u ratu 1992. – 1995. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o raspoređivanju sredstava odobrenih Budžetom Tuzlanskog kantona na ekonomskom kodu – tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za 2021. godinu.
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

PREMIJER KANTONA
Kadrija Hodžić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15