Saziv 3. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
3. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u petak 19.02.2021. godine sa početkom u 14.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D


1. Razmatranje prijedloga i donošenje odgovarajućih odluka u vezi sa izvršenjem pravosnažne Presude Općinskog suda u Tuzli, broj: 32 0 Rs 374497 20 Rs od 15.01.2021. godine, u tačkama I, II i III;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

2. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora sa Sindikatom policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Protokola o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i Sindikata policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec februar 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

4. Razmatranje Mišljenja za autentično tumačenje članova 40. do 48. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15