Saziv 2. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
2. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 16.02.2021. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 1. redovne i 3. i 4. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Izvještaja o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru Tuzlanskog kantona za vremenski period januar - decembar 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije

3. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za period 2020. – 2024. godina;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Direkcija robnih rezervi

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Aneksa Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u JP "Spreča" d.d. Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

5. Razmatranje Mišljenja na Strategiju zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine 2021 - 2027.;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju članova Ekonomsko - socijalnog vijeća za područje Tuzlanskog kantona ispred Vlade Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju člana Radne grupe za izradu prijedloga Zakona o razvojnoj i humanitarnoj pomoći Bosne i Hercegovine Trećim zemljama;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

8. Razmatranje Informacije o namjenskom utrošku realizovanih sredstava po Ugovoru o sufinansiranju nabavke medicinske opreme za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini cijene banjsko opskrbnog dana za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o provođenju ponovljenog Javnog oglasa za prodaju putničkog motornog vozila u vlasništvu Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

11. Razmatranje Izvještaja o radu za 2020. godinu, i to;
- Ministarstva finansija,
- Ministarstva pravosuđa i uprave,
- Ministarstva privrede,
- Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice,
- Ministarstva zdravstva,
- Ministarstva unutrašnjih poslova,
- Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja,
- Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak,
- Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
Obrađivač: Resorna ministarstva


PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15