Saziv 76. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
76. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u srijedu 30.12.2020. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjedniceZa sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D


1. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2021. godinu i Finansijskog plana JU Direkcija regionalnih cesta TK za period 01.01.2021. - 31.12.2021. godine, sa okvirnim finansijskim planom za 2022. i 2023. godinu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta Tuzlanskog kantona JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2021.g.
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Direkcija regionalnih cesta

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju finansijskih sredstava na ime subvencioniranja dijela kamatne stope privrednim društvima sa područja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Mišljenja na odobrena kreditna sredstva iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu finansijskih sredstava na ime subvencioniranja kamatne stope za kredite koji će se plasirati privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona putem UniCredit Bank d.d. Mostar;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021. – 2027.;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usmjeravanju i korištenju dijela sredstava po Ugovoru o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije BiH broj: 09-11-6-2-5109-UK-3/20 od 30. jula 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva";
Obrađivač: Ministarstvo finansija

8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike Budžetskih sredstava" za JU OŠ "Kladanj" Kladanj;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike Budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o privremenom regulisanju ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati premije za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu između budžetskih korisnika u okviru razdjela 24 – Ministarstvo obrazovanja i nauke u iznosu od 850.800,00 KM;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu između budžetskih korisnika u okviru razdjela 24 – Ministarstvo obrazovanja i nauke u iznosu od 3.810,00 KM;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu između budžetskih korisnika u okviru razdjela 15 – Ministarstvo pravosuđa i uprave u iznosu od 121.616,00 KM;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Programa za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke FBiH (sredstva na ESCROW računu);

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju finansijskih sredstava sa budžetske pozicije 11010017 „Sredstva sa escrow računa"-namjenska sredstva

d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju naloga za prenos sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije BiH;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu „Podrška povratka prognanih lica";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

13. Razmatranje Informacije o realizaciji mjera na izgradnji Centra za autizam nakon usvajanja Elaborata i izrade projekta za izgradnju Centra;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

14. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o doznačavanju sredstava Udruženju roditelja djece – osoba sa autizmom „URDOSA" za adaptaciju i rekonstrukciju objekta Centra za autizam Tuzla faza II 1 dodatni radovi;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o doznačavanju sredstava Udruženju roditelja djece – osoba sa autizmom „URDOSA" za adaptaciju i rekonstrukciju objekta Centra za autizam Tuzla faza II 2 dodatni radovi
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnost na Odluku Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak o prijenosu sredstava Dječijem „Selu mira" Turija broj:09/1-11-025686-1/20 od 30.11.2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi sa pokretanjem aktivnosti na izradi prijedloga Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 01.01. -31.03.2021. godine.
Obrađivač: Ministarstvo finansija

PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna