Saziv 74. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
74. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u petak 18.12.2020. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjedniceZa sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

1. a) Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;

b) Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu između budžetskih korisnika u okviru razdjela 24 - Ministarstvo obrazovanja i nauke;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći

4. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru Tuzlanskog kantona za za novembar 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava;
Obrađivač: Ured Vlade

7. Razmatranje Izvještaja o realizaciji plana jesenje sjetve u 2020. godini za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

8. Razmatranje Informacije o proizvodnji slane vode kao osnove za razvoj hemijske industrije Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15