Saziv 73. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
73. redovnu sjrdnicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 15.12.2020. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 70. i 71. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje TK

3. Razmatranje Obavijesti Ministarstva finansija u vezi sa procedurom usvajanja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstve

5. Razmatranje Izvještaja sa stanjem na dan 31.10.2020. godine o implementaciji Ugovora o pružanju usluga plasmana kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope/profitne marže privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona broj: 02/1-14-25632-1/19 od 06.12.2019. g.;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju finansijskih sredstava na ime subvencioniranja dijela kamatne stope privrednim društvima sa područja Tuzlanskog kantona iz kreditne linije Bosna Bank International d.d. Sarajevo;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

7. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za izradu programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period februar – septembar 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

8. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2021. godinu.
Obrađivač: Ured Vlade

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

10. Razmatranje Informacije o angažovanju osoba sa visokom stručnom spremom u cilju odrađivanja pripravničkog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa na Tuzlanskom kantonu i efektima realizacije Programa poticaja zapošljavanja u 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec decembar 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

12. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Općini Teočak na ime sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2020. godinu na području Tuzlanskog kantona;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Općini Lukavac na ime sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2020. godinu na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

13. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o prenosu stalnih sredstava (18 odluka);
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Manifestacije" Pčelarskom društvu „Nektar" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Prorgama rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice - Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ured Vlade

16. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usmjeravanju transfera za posebne namjene za JU OŠ „Kalesija" Kalesija i JU OŠ „Teočak" Teočak;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništenju ponovnog Javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora u JU Univerzitet u Tuzli iz reda osnivača;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti JU Univerzitet u Tuzli za raspisivanje konkursa za izbor saradnika u saradnička zvanja sa zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju i raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje kantonalnog pravobranioca;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

20. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Kantonalnom sudu u Tuzli za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Općinskom sudu u Tuzli za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Općinskom sudu u Lukavcu za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava;
Obrađivač: Ured Vlade

22. Kadrovska pitanja


PREMIJER KANTONA
Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna