Saziv 72. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
72. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 08.12.2020. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjedniceZa sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D


1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Univerzitet u Tuzliu


2. Razmatranje Informacije o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva na području Tuzlanskog kantona u sezoni 2020/2021. godina;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

3. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli pomoći općinama iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postupku i uslovima za dodjelu jednokratne novčane pomoći opštinama Tuzlanskog kantona za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

4. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o formiranju Glavne i Centralnih popisnih komisija po ministarstvima;
Obrađivač: Ministarstvo finansija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo pravosuđa i uprave

6. Razmatranje Informacije o efektima ulaganja za povratak iz Budžeta Tuzlanskog kantona na području Republike Srpske i Tuzlanskog kantona u 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

7. Razmatranje Informacije o broju radnika i visini obaveza za neuvezani radni staž u privrednim društvima u kojima je pravo upravljanja vršio Tuzlanski kanton, u kojima se vodi ili je završen stečajni postupak, a ispunjavaju uslove za penzionisanje u 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata, pomoć privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BiH (sredstva na ESCROW računu);
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

9. Razmatranje Informacije Ministarstva za boračka pitanja u vezi sa obavezom po Zaključku vlade broj: 02/1-11-575-1/20 od 11.02.2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

10. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2019/2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o upisu dodatnog broja od 5 studenata na II ciklusu studija u akademskoj 2020/21. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

12. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o izmjenama odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za JU OŠ „Rapatnica" Srebrenik i JU OŠ „Edhem Mulabdić" Međiđa Donja, Gradačac;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za izbor u sva naučo-nastavna i saradnička zvanja bez zasnivanja radnog odnosa na JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

14. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za novembar i decembar 2020. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o otvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za novembar i decembar 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

15. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu prava vlasništva na putničkom motornom vozilu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu prava vlasništva nad osnovnim sredstvom;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Radne grupe za izradu Strategije razvoja zdravstvenog sistema na Tuzlanskom kantonu za period 2020.-2030. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Mišljenja na odobrena kreditna sredstva Bosna Bank International d.d. Sarajevo iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

18. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava u okviru Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa pozicije „Podrška mladima" u 2020.godini;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava, korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava za sufinansiranje manifestacija kulture i programa/projekata izdavačke djelatnosti

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava, korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava za dodjelu sportskih stipendija za 2020. godinu;

d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluke o odobravanju finansijskih sredstava, korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

20. Kadrovska pitanja.


PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna