Saziv 67. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
67. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 03.11.2020. godine sa početkom u 09.00 sati u plavoj sali BKC-a TuzlaZa sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

1. Razmatranje Informacije o stanju robnih rezervi i prijedlog mjera i aktivnosti za poboljšanje stanja u ovoj oblasti:
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direcija robnih rezervi

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2021. -2023. godine;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

3. Razmatranje Izvještaja o provedbi Zakona o javno – privatnom partnerstvu za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava;
Obrađivač: Ministarstvo finansija, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade, Ministarstvo zdravstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove i Ured za zajedničke poslove

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ured za zajedničke poslove

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za projekte sanacije i rehabilitacije lokalnih i nekategorisanih cesta;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona", Hrvatskom društvu „Hrvatski dom" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrdivanju osnovice za obračun plaće zaposlenih budžetskih korisnika za mjesec oktobar 2020. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrdivanju visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec oktobar 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Tekuća rezerva" za nabavku ultrazvučnog aparata za potrebe JZU UKC Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava energetske obnove javnih objekata UNDP BiH;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta javnog oglasa za nominovanje kandidata za upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora u JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o.;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

13. Razmatranje akta stečajnog upravnika DOO „Muška voda" u stečaju, Kladanj kojim se traži donošenje odluke o načinu rješavanja uplaćenog dijela jednokratne koncesiona naknade sa mišljenjima resornih ministarstava;
Obrađivač: Ministartvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo finansija

14. Razmatranje Mišljenja u vezi sa Inicijativom za pokretanje postupka za zaključivanje Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Danske;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za izbor u sva naučno – nastavna i saradnička zvanja bez zasnivanja radnog odnosa u JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem dva državna službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme.
Obrađivač: Ministarstvo privrede

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju pregovaračkog tima Vlade TK za vođenje pregovora za zaključenje Kolektivnog ugovora za policijske službenike MUP-a TK;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna