Saziv 66. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
66. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 27.10.2020. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjedniceZa sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 64. redovne, 30, 31, 32. i 33. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Izjašnjenja po zahtjevu Advokatske kancelarije King & Spalding;
Obrađivač: Kantonalno pravobranilaštvo

3. Razmatranje Informacije o provedenom postupku prodaje službenih vozila putem licitacije;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

4. Upoznavanje sa Zaključcima Kolegija za evropske integracije i Metodologijom izrade Programa integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju;
Obrađivač: Koordinator za evropske integracije

5. Razmatranje Informacije o izvršenoj provjeri vjerodostojnosti diploma;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

6. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2020. – 2024. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Arhiv TK

8. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru Tuzlanskog kantona za septembar 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava", (66 odluka);
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju predhodne saglasnosti na prijedlog Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele sredstava za program naučnoistraživačkog rada Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi sa upisom kandidata koji su ostvarili bodovni maksimum na drugom upisnom roku na Javnom konkursu za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na JU Univerzitet u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini.
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

12. Razmatranje mišljenja Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi sa zahtjevom Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture – Kantonalni odbor Tuzlanskog kantona za usklađivanje Uredbe o uslovima, kriterijima, postupku i načinu imenovanja, te načinu rada školskog odbora za srednje škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec oktobar 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji službenog vozila u vlasništvu Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

15. Razmatranje Zahtjeva Općine Teočak za davanje saglasnosti za korištenje sredstava za druge projekte finansirane sredstvima odobrenim sa pozicije „Podrška nižim nivoima vlasti – Grad i općine";
Obrađivač: Komisija Vlade Tuzlanskog kantona

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava;
Obrađivač: Ured Vlade i nadležna ministarstva


17. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za kadrovska pitanja;
Obrađivač: Ured Vlade

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem uposlenika na neodređeno radno vrijeme u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

20. Kadrovska pitanja.

PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna