Saziv 64. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
64. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 13.10.2020. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

 


Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 62. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji robe iz robnih rezervi;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kupovini robe za robne rezerve;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi

3. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o šumama;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko - privrednih lovišta za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

5. Razmatranje Plana jesenje sjetve u 2020. godini za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

6. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Manifestacije"- Savezu pčelara Tuzlanskog kantona;


b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Manifestacije"- d.o.o „Gradačački sajam" Gradačac;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o postupku i kriterijima za izbor poslovnih banaka za potrebe Budžeta Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva" Javnoj zdravstvenoj ustanovi Opća bolnica "Dr. Mustafa Beganović" Gračanica;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrdivanju osnovice za obračun plaće zaposlenih budžetskih korisnika za mjesec septembar 2020. godine;


b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrdivanju visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec septembar 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Mišljenja na odobrena kreditna sredstva iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

11. Razmatranje teksta Inicijative za dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Mediji;
Obrađivač: Ured Premijera

13. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona", Srpskom kulturnom prosvjetnom društvu „Prosvjeta" za 2020. godinu;


b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona", Hrvatskom kulturnom društvu „Napredak" za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o doznačavanju sredstava JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za realizaciju Programa poticaja zapošljavanja u 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o upisu, oslobađanju troškova školarine i troškova participacije, kao i odobravanju sredstava za troškove smještaja, ishrane i zdravstvenog osiguranja studenata iz Palestine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

16. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" (8 odluka);
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Senata Visoke škole za finansiranje i računovodstvo FINra Tuzla o utvrđivanju planiranog broja i strukture studenata za upis na prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2020/21. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

18. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Aneksa Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu;


b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Aneksa Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za povećanje procenta udruženog radnog vremena za zaposlenika na JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

20. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova školskog odbora u osnovnim školama čiji je osnivač Skupština TK;


b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova školskog odbora u srednjim školama čiji je osnivač Skupština TK;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništenju, raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora u JU Univerzitet u Tuzli iz reda osnivača;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

22. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju i raspisivanju ponovnog javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

23. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Muzej istočne Bosne Tuzla za prijem jednog zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

24. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem jednog namještenika u radni odnos na određeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

25. Kadrovska pitanja.

PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna