Saziv 62. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
62. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 29.09.2020. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 60. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2020. godinu i Finansijskog plana JU Direkcija regionalnih cesta TK za period 01.01. - 31.12.2020. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2021. i 2022. godinu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Programa rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU Direkcija regionalnih cesta TK


3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove


4. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede i Ministarstvo finansija


5. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


6. Razmatranje Informacije o stanju u privrednom društvu „Rudnici nemetala Kladanj" d.o.o. Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Mišljenja na odobrena kreditna sredstva iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta TK za 2019.godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava Udruženju „Radio Kameleon - Otvorena Mreža Ljudskih prava i demokratije" Tuzla sa budžetske pozicije „Manifestacije" – 11010003;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Manifestacije"- „Nuhanović" d.o.o. Lukavac;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Manifestacije"- Udruženju građana pčelara „Tuzla" u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Senata Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli o prijedlogu broja studenata za upis u prvu godinu studija na Visokoj školi računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Zavoda za prostorno planiranje i urbanizam;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


13. Razmatranje Informacije u vezi sa Inicijativom za zaključivanje Aneksa Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja i Aneksa Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u TK;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

14. Razmatranje Informacije u vezi sa primjenom odredbi člana 4. Aneksa IV Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


15. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka Vlade u vezi procedure izrade Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu i izmjena i dopuna Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna