Saziv 61. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
61. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 22.09.2020. godine sa početkom u 09.00 sati, u sali za sjedniceZa sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 58. i 59. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Univerzitet u Tuzli

3. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 01.01.-30.06.2020. godine;
Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju TK

4. Razmatranje Izvještaja o radu direktora Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za period januar – februar - mart 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Nezavisni odbor

5. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji sa migrantima na prostoru Tuzlanskog kantona za august 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe Skupštine Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Služba Skupštine TK

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu između budžetskih korisnika u okviru razdjela 24 – Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju Kriterija za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice - Obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju iznosa subvencije troškova ishrane i smještaja studenata u studentskim centrima u FBiH;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa prvog ciklusa studija Računarstvo i informatika na Visokoj školi računarstva i informatike eMPIRICOM;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice – Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

12. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice - „Pomoć vjerskim zajednicama" za 2020. godinu, i to:

- Srpskoj pravoslavnoj – Crkvena opština Tuzlanska u Tuzli,
- Islamskoj zajednici u BiH – Muftijstvu Tuzlanskom,
- Katoličkoj crkvi za Franjevački samostan „Sv.Petra i Pavla" Tuzla,
- Vrhbosanskoj nadbiskupiji, Župi Sveti Ivan Krstitelj, Živinice;
Obrađivač: Ured premijera

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju učešća Ministarstva za boračka pitanja u nabavci ortotsko - protetskih pomagala, drugih pomagala, endoproteza, stomatološko - protetskih i ortodonskih pomagala i sanitarnih sprava za ratne vojne invalide Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima radnika JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem državnog službenika u radni odnos na određeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

19. Kadrovska pitanja.

PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna