Saziv 60. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A

60. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 15.09.2020. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D

1. Razmatranje teksta Izjašnjenja po zahtjevu Advokatske komore King& Spalding;
Obrađivač: Kantonalno pravobranilaštvo


2. a) Razmatranje Memoranduma o razumijevanju između Vlade Tuzlanskog kantona i British Council;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju projektnog koordinatora koji u ime Vlade Kantona koordinira sa British Council;
Obrađivač: Koordinator za evropske integracije


3. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 30.06.2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


4. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, između budžetskih korisnika u okviru razdjela Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, između budžetskih korisnika u okviru razdjela Vlada Tuzlanskog kantona;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva", Udruženju „25 Maj 95. Kapija" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava za oblast tjelesne kulture i sporta za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju sredstava za raspodjelu sa potrošačke jedinice 11010009 - „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona";
Obrađivač: Ured Premijera


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice „Pomoć vjerskim zajednicama" za 2020. godinu;
Obrađivač: Ured Premijera


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2020/2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu za JU OŠ "Podorašje" Srebrenik;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa prvog ciklusa studija Računarstvo i informatika na Visokoj školi za finansiranje i računovodstvo FINra Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli za upis dodatnog broja studenata u statusu studenata koji se sami finansiranju, a koji su se prijavili na prvi upisni rok;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju Mišljenja na odobrena kreditna sredstva iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


14. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o davanju saglasnost na Odluku Ministarstva privrede o isknjižavanju sredstava na potrošačkoj jedinici 31010003-„Podrška razvoju Kantona" na teret ekonomskog koda 191312-Ostala razgraničenja, u korist potrošačke jedinice 99999999 - Trezor TK ekonomski kod 722719- Ostali povrati
Obrađivač: Ministarstvo privrede


15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o doznačavanju sredstava Udruženju roditelja djece - osoba sa autizmom „URDOSA"za nadzor, adaptaciju i rekonstrukciju objekta "Centar za autizam" Tuzla faza I.
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Manifestacije" Udruženju pčelara "Pčela" Gradačac;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Općinskom sudu u Gradačcu i Općinskom sudu u Lukavcu za prijem namještenika u radni odnos;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem državnog službenika na određeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem jednog uposlenika u radni odnos.
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

 


PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna