Saziv 56. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
56. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u srijedu 19.08.2020. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o korisnicima subvencije po osnovu indirektno onemogućenog rada;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

2. Razmatranje Informacije o realizaciji javnog poziva za dodjelu sredstava za subvencioniranje neto plaće-maksimalno do visine minimalne plaće za april i maj 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec avgust 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija" Udruženju Centar za medicinsku edukaciju;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo pravosuđa i uprave

6. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i provođenje postupka po javnom konkursu za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i provođenje postupka po ponovnom javnom oglasu za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona.
Obrađivač: Ured Vlade

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Aneks III Sporazuma o načinu realizacije Projekta adaptacija i rekonstrukcija objekta „CENTAR ZA AUTIZAM TUZLA";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15