Saziv 53. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog Kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
53. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 28.07.2020. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice


Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 50. i 51. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za 2020. godinu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za period 2020.-2024. godina;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o međusobnoj saradnji u realizaciji "Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom i srednjem obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH";
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi sa prijemom studenata na Medicinskom fakultetu JU Univerzitet u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice - Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Aneks II Sporazuma o načinu realizacije Projekta adaptacija i rekonstrukcija objekta "Centar za autizam Tuzla";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju Javnog oglasa za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Arhiv TK i ponovnom raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uslovima i kriterijima za dodjelu nagrade i stipendije u sportu Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Bratunac;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice ''Manifestacije'' za d.o.o. ''Gradačački sajam'' Gradačac;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice ''Manifestacije'' Savezu lovačkih društava Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

11. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o utvrđivanju iznosa subvencije, kao pomoći korisnicima za prevazilaženje posljedica nastalih kao rezultat pandemije korona virusa za mjesece april i maj 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

12. Razmatranje mišljenja Komisije po zahtjevima općina Sapna i Kladanj za preispitivanje Odluke Vlade o raspodjeli sredstava sa pozicije "Podrška nižim nivoima vlasti-grad i općine";
Obrađivač: Komisija Vlade za utvrđivanje kriterija za raspodjelu sredstava

13. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava korisnicima subvencije kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava korisnicima subvencije kojima je indirektno onemogućen rad;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima radnika Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

16. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora u vezi sa Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i Sindikata policije MUP-a Tuzlanskog kantona;

b) Razmatranje teksta Protokola o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanje Kolektivnog ugovoro o pravima i obavezama poslodavaca i Sindikata policije MUP-a Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15