Saziv 52. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 62. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
52. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 21.07.2020. godinesa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I   R E D

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći gradovima i općinama na području Tuzlanskog kantona za hitne intervencije usljed djelovanja prirodne nesreće izazvane gradom (ledom), poplavama i klizištima u 2020. godini;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite


2. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Muzej istočne Bosne Tuzla u 2019. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Muzej istočne Bosne Tuzla


3. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Specijalna biblioteka „Behram – beg" u Tuzli za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Specijalna biblioteka „Behram – beg"


4. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Arhiv TK


5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravila Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Arhiv TK


6. Razmatranje i utvrđivanjue prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o vodama;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


7. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


9. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

10. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru Tuzlanskog kantona za juni 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova


11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija" Udruženju građana Klub specijalnih sportova Tuzla;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija" Opštoj poljoprivrednoj zadruzi „Tarevci";

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija" Udruženju građana Društvo socijalnih radnika Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


12. Razmatranje Mišljenja na tekst prednacrta Zakona o vijeću zaposlenika;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


13. Razmatranje Mišljenja na nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


14. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Odluke o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za izdavanje udžbenika i drugih nastavnih sredstava;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu za JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja Gradačac;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


16. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi sa prijemom studenata na Medicinskom fakultetu JU Univerzitet u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini.
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstvaPREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15