Saziv 51. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
51. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 14.07.2020. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice


Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 49. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. Razmatranje Informacije o poplavama i klizištima tokom mjeseca juna 2020. godine;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite


3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite


4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju procijenjene vrijednosti službenih vozila;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove


5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju kamena krečnjaka na lokalitetu "Hrastić" kod Stupara u općini Kladanj, privrednom društvu "Geoinženjering" d.o.o. Kladanj;
Obrađivač: Komisija za koncesije


6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji robe iz robnih rezervi;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi


7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Pedagoških standarda za srednje škole;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa drugog ciklusa studija Predškolski odgoj i obrazovanje na Filozofskom fakultetu JU Univerzitet u Tuzli;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa drugog ciklusa studija Razredna nastava na Filozofskom fakultetu JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za izbor u sva naučno-nastavna i saradnička zvanja bez zasnivanja radnog odnosa na JU Univerzitet u Tuzli (2 odluke);
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Dokument okvirnog budžeta TK za 2021-2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za juni 2020. godine;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za juni 2020. godine;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za korištenje godišnjeg odmora za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


12. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija" Studentskom vijeću Medicinskog fakulteta u Tuzli "Medicus";

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija" Udruženju za ultrazvuk u medicini "lan Donald", Tuzla;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija" Udruženju ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini;

d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija" Udruženju žena "Mreža žena veliko srce u Bosni i Hercegovini";
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja


13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju i raspisivanju ponovnog javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor predsjednika i članova upravnog odbora Zavoda zadravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju objavljenog Javnog oglasa, raspisivanje ponovnog Javnog oglasa i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Sredstva za utrošak prihoda od koncesija"- namjenska sredstva;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


17. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju objavljenog Javnog oglasa, raspisivanje ponovnog Javnog oglasa i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za nominiranje i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove;
Obrađivač: Ured Vlade


18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020.godinu sa pozicije "Podrška nižim nivoima vlasti-Grad i općine";
Obrađivač: Komisija za utvrđivanje kriterija za raspodjelu sredstava


19. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15