Saziv 50. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
50. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 07.07.2020. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

1. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći općinama na području Tuzlanskog kantona za hitne intervencije uslijed djelovanja prirodne nesreće izazvane poplavama i klizištima u 2020. godini, (Lukavac, Čelić, Sapna, Doboj Istok );
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite


2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem jednog namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite


3. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović" Gračanica, za period 01.01.- 31.12.2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i JZU Opća bolnica Gračanica


4. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar - mart 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i ZZO TK


5. Razmatranje Izvještaja o radu direktora Uprave policije MUP-a TK za period oktobar-decembar 2019.god.;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Nezavisni odbor


6. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcije poslove


7. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji sa migrantima na prostoru TK za maj 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova


8. a) Razmatranje Informacije o stanju turističko - ugostiteljske djelatnosti na području TK u 2019. godini;

b) Razmatranje Informacije o stanju trgovačke djelatnosti na području TK u 2019. godini;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja


9. Razmatranje Informacije o monitoringu stanja stijenskog masiva na Tuzlanskom ležištu kamene soli;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


11. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija" za Općinu Teočak;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


13. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o uslovima, kriterijima, postupku i načinu imenovanja, te načinu rada školskog odbora za osnovne škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o uslovima, kriterijima, postupku i načinu imenovanja, te načinu rada školskog odbora za srednje škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Senata Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije "Internacionalna poslovno - informaciona akademija" Tuzla o utvrđivanju konačnog broja i strukture studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu studijsku godinu u akademskoj 2020/21. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke Senata Evropskog Univerziteta "Kallos" o konačnom broju i strukturi studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete Univerziteta u akademskoj 2020/21. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu za JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za organiziranje dodatnog rehabilitacijskog programa tokom ljetnog raspusta za djecu osobe sa autizmom;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


18. Razmatranje Saglasnosti za isplatu naknade članovima Komisije za ispitivanje uslova za početak rada i obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o načinu i uslovima raspodjele sredstava prikupljenih od naknada za zakup sportsko - privrednih lovišta;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


21. Razmatranje Izjašnjenja na Zaključak Skupštine TK broj: 01-02-126-6/20 od 14.05.2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


22. Razmatranje Zapisnika Ministarstva finansija o stanju sredstava koja se usmjeravaju na Poseban podračun;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


23. Razmatranje Mišljena na odobrena kreditna sredstva iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


24. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem jednog namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


25. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa pozicije "Podrška nižim nivima vlasti – Grad i općine";
Obrađivač: Komisija za utvrđivanje kriterija za raspodjelu sredstava


26. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja "Zahvalnica" kompaniji "LEFTOR" d.o.o. Tuzla.
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i Premijer Kantona


PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15