Saziv 47. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
47. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 09.06.2020. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 45. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine
Obrađivač: Kantonalno pravobranilaštvo


3. Razmatranje Izvještaja o radu sa Izvještajem o izvršenju Finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla za period 01.01. – 31.12.2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje TK


4. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period od 01.01. do 31.12.2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći


5. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


6. a) Razmatranje Periodičnog izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.01. do 31.03.2020. godine;
b) Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.03.2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o otvaranju namjenskog podračuna u okviru Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Instrukcije o načinu obračuna i isplate naknade troškova prevoza na posao i sa posla zaposlenih kod budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

9. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru Tuzlanskog kantona za april 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova


10. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje Tuzlanskog kantona za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

11. Razmatranje Mišljenja na nacrt Zakona o dopunama Zakona o vijeću zaposlenika;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-04-10614/20 od 25.03.2020. godine;
Obrađivač: Ured Vlade


13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


14. Razmatranje Informacije u vezi sa Izvještajem o poslovanju Javnog preduzeća "Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj za 2019. godinu sa revizijom finansijskih izvještaja za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


15. Razmatranje Informacije u vezi sa Sanacionim planom Javnog preduzeća "Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju novčanih sredstava na ime jednokratnih novčanih primanja dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja i članovima uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja u 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom TK za 2020.godinu sa pozicije „Podrška nižim nivoima vlasti-Grad i općine";
Obrađivač: Komisija Vlade za utvrđivanje kriterija


20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju javnog oglasa i raspisivanju i utvđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Zaštićeni pejzaž "Konjuh" Banovići;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


21. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika;
Obrađivač: Ministarstvo finansija i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15