Saziv 45. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
45. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u srijedu 27.05.2020. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice


Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

1. Razmatranje Informacije o preduzetim mjerama i aktivnostima radi sprečavanja širenja koronavirusa u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite


2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Univerzitet u Tuzli


3. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU Direkcija regionalnih cesta TK


4. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program održavanja i zaštite regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01.2020. – 31.12.2020. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU Direkcija regionalnih cesta TK


5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Senata Univerziteta u Travniku o određivanju broja studenata za upis u akademsku 2020./2021. godinu na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


6. Razmatranje Informacije o aktivnostima na uspostavi online nastave na JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

7. Razmatranje Mišljenja na nacrt Zakona o podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


8. Razmatranje mišljenja u vezi sa Zahtjevom Ministarstva privrede za tumačenjem odredbi Zakona o subvenciji za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće;
Obrađivač: Ministarstvo finansija i Ministarstvo privrede


9. Razmatranje informacija o stanju u resornoj nadležnosti Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja kantona, Ministarstva privrede i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nakon proglašenja pandemije COVID-19;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, Ministarstvo privrede i Ministarstvo
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


10. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Plana proljetne sjetve u 2020. godini za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program mjera zdravstvene zaštite životinja za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


12. a) Razmatranje Prigovora izjavljenog na Rješenje o imenovanju direktora Kantonalne uprave za šumarstvo;

b) Razmatranje Prigovora izjavljenog na Rješenje o imenovanju direktora Poljoprivrednog zavoda;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izradu Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15