Saziv 44. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
44. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 19.05.2020. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 40., 41. i 42. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. Razmatranje Informacije o radu "Instituta za zavarivanje" d.o.o. Tuzla za period 01.01.-31.12.2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo privrede i Institut za zavarivanje


3. Razmatranje Informacije o radu Garantnog fonda Udruženja za razvoj NERDA;
Obrađivač: Ministarstvo privrede i Udruženje za razvoj NERDA


4. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12. 2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona


5. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12. 2019. godine;
Obrađivač: Komisija za koncesije


6. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o zaduženju Kantonalne direkcije robnih rezervi za angažovanje vještaka radi procjene vrijednosti robnih rezervi koje se namjeravaju prodati;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi


7. Razmatranje Informacije u vezi zakupa poslovnog objekta na adresi Rudarska 57;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odabir korisnika donacija u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


9. Razmatranje Informacije o primjeni Protokola za postupanje u slučajevima prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece u Tuzlanskom kantonu za period 2015.-2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Senata Visoke škole za finansije i računarstvo "FINra" Tuzla o utvrđivanju planiranog broja i strukture studenata za upis na prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2020/2021. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za april 2020. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za april 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


12. Razamtranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju prijedloga Odluke o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


13. Razmatranje Mišljenja na odobrena kreditna sredstva iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


14. Razmatranje akta Ministarstva za kulturu, sport i mlade u vezi sa zauzimanjem stava Vlade o načinu daljeg postupanja;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnost za prijem uposlenika u radni odnos na određeno vrijeme u JU BKC TK;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


16. Upoznavanje sa Obavijesti Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona u vezi sa imenovanjem direktora Uprave policije kao i Zahtjevom za izjašnjenje Kantonalnog pravobranilaštva;
Obrađivač: Premijer Kantona i Ministarstvo unutrašnjih poslova


17. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prestanku važenja Zaključka Vlade Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ured VladePREMIJER KANTONA
Prof. dr. Denijal Tulumović


Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15