3.REDOVNA SJEDNICA VLADE KANTONA

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona («Službene novine Tuzlanskog kantona», br. 7/05, 7/07 i 11/08) premijer Kantona

S A Z I V A
3. redovnu sjednicu Vlade Kantona koja će se održati u utorak
02.07.2013. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I R E D

Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 1. redovne i 1. vanredne sjednice Vlade Kantona.

1. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

2. Razmatranje prijedloga Prostornog plana Područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž „Konjuh", za period 2010 – 2030 godine;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

3. a) Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o prihvatanju zaduženja Tuzlanskog kantona radi sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdjevanja općine Čelić;
b) Razmatranje teksta Aneksa Podsporazuma o kreditu između Vlade TK i općine Čelić;
c) Razmatranje teksta Aneksa Podsporazuma o donaciji između Vlade TK i općine Čelić;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

4. Razmatranje Akcionog plana za provedbu dokumenta Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u FBiH 2006 - 2016 na području TK za period 2013.-2014. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za rad,socijalnu politiku i povratak

5. Razmatranje Analize porodičnog, institucionalnog i drugih oblika smještaja djece bez roditeljskogstaranja;
Obrađivač: Ministarstvo za rad,socijalnu politiku i povratak

6. a)Razmatranje Izvještaja o poslovanju JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" za period 01.01. do 31.12.2012.godine sa Izvještajem o radu Nadzornog odbora JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. za period 01.01. do 31.12.2012. godine;
b) Razmatranje Plana poslovanja JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. za 2013. godinu sa Planom rada Nadzornog odbora JP „Međunarodi aerodrom Tuzla" d.o.o za 2013. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JP „Međunarodni aerodrom Tuzla"

7. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava za period I-XII 2012. godine iz oblasti industrije, energetike i rudarstva TK;
Obrađivč: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

8. Razmatranje Informacije o stanju obrta na području TK za 2012. godinu i pravci razvoja;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

9. Razmatranje Informacije o stanju u privrednim društvima iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, prehrambene i drvne industrije, šumarstva i vodoprivrede na području Kantona za 2012.godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

10. Razmatranje Izvještaja o realizaciji i efektima novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2012.godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

11. Razmatranje Izvještaja o zdravstvenom stanju životinja i radu veterinarskih organizacija na području TK za 2012. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

12. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2012.godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

13. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa za namjensko trošenje sredstava od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2012. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

14. Razmatranje Izvještaja o realizaciji ulaganja namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu propisa u šumarstvu za 2012. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

15. a) Razmatranje Izvještaja o aktivnostima Ureda za internu reviziju za period 01.01. do 31.12.2012. godine;
b) Razmatranje Izvještaja o obavljenoj reviziji realizacije Programa mjera za otklanjanje konstatovanih propusta i nepravilnosti u finansijskim Izvještajima Budžeta TK za 2011. godinu od strane Ureda za reviziju institucija F BiH;
Obrađivač: Ured za internu reviziju

16. Razmatranje Procjene ugroženosti od požara TK;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

17. Razmatranje Konačnog izvještaja o utrošku sredstava posebne naknade;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

18. Razmatranje Informacije o stanju u trgovačkoj djelatnosti na području TK u 2012.godini;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

19. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju novčane pozajmice DD „Konjuh" Živinice;
b) Razmatranje teksta Aneksa Ugovora o novčanoj pozajmici DD „Konjuh" Živinice;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

20. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet TK za 2013. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice - Manifestacije;
Obrađivač: Ured premijera

22. a)Razmatranje prijedloga i donošenje Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2013. godini;
b)Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o rasporedu sredstava za obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti na području TK za 2013. godinu;
c)Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica;
d)Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o rasporedu sredstava za dodjelu stipendija studentima i učenicima pripadnicima boračke populacije za školsku/studijsku 2012/2013. godinu;
e)Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o rasporedu sredstava za kantonalna udruženja boračke populacije za 2013.godinu;
f)Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o rasporedu bespovratnih novčanih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba braniteljima i članovima njihove porodice na području TK za 2013. godinu;
g)Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o rasporedu stambenog zbrinjavanja boraca i članova njihovih porodica dodjelom beskamatnih kreditnih sredstava na području TK za 2013.godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

23. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Tekuća rezerva";
Obrađivač: Ministarstvo finansija i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

24. a)Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prestanku implementacije Programa kreditiranja usvrhu bržeg zapošljavanja boraca i članova njihovih porodica iz sredstava Budžeta TK;
b)Razmatranje prijedloga Odluke o prestanku implementacije Programa kreditiranja u svrhu bržeg zapošljavanja boraca i članova njihovih porodica;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

25. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava Sportskom savezu TK za 2013. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

26. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava na ime pomoći privrednim društvima iz resorne nadležnosti koja u održavanju tekuće likvidnosti nisu u mogućnosti da plaćaju zdravstveno osiguranje;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

27. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o provođenju Projekta unapređenja poslovnog ambijenta na TK s ciljem privlačenja novih investicija;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništa

28. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova radnih tijela za provođenje Projekta unapređenje poslovnog ambijenta na TK s ciljem privlačenja novih investicija;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništa

29. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Tima Vlade za pregovore sa predstavnicima sindikata;
Obrađivač: Ured premijera

30. Razmatranja prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

31. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za boračka pitanja TK;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

32. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o stavljanju van snage Odluke o odobravanju sredstava OpćiniTeočak;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništa

33. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava dobitnicima najviših ratnih priznanja u 2013.godini;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

34. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o uvećanju plaće ovlaštenim službenim licima u MUP-u TK;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

35. a)Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2013.godinu;
b)Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava privremenih, jednokratnih i drugih novčanih pomoći za 2013. godinu;
c)Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 23020019 - subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2013.godinu;
d)Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava subvencija za djecu, učenike i student za 2013.g.
Obrađivač: Ministarstvo za rad,socijalnu politiku i povratak

36. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o davanju saglasnosti;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

37. Razmatranje zahtjeva za davanje saglasnosti za organiziranje dodatnog rehabilitacijskog programa tokom ljetnog raspusta za djecu osobe sa autizmom;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

38. Razmatranje zahtjeva o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15