65.REDOVNA SJEDNICA VLADE KANTONA

Tuzla, 18.02.2013. godina

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog Kantona", br. 7/05, 7/07 i 11/08), premijer Kantona


S A Z I V A
65. redovnu sjednicu Vlade Kantona
koja će se održati u ponedjeljak 18.02.2013. godine
sa početkom u 10,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže slijedeći:

D N E V N I  R E D

Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 63. redovne i 26. i 27. vanredne sjednice Vlade Kantona.

1.Razmatranje i utvrđivanje nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

2.Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

3.Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti prava;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

4.Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o sportu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture

5.Razmatranje nacrta Preporuka za obrazovnu upisnu politiku na području TK;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Radna grupa

6.Razmatranje Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2013. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

7.Razmatranje Finansijskog plana Kantonalne agencije za privatizaciju za 2013. godinu;
Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju

8.Razmatranje Plana proljetne sjetve u 2013. godini za područje TK;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

9.Razmatranje Informacije o stanju u oblasti kulture na području TK u 2012. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

10.Razmatranje Informacije o utrošku sredstava sa budžetske pozicije „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima“ 13010002 sa postignutim efektima za 2012. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

11.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju kredita DD Rudnik soli „Tušanj“ Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

12.Razmatranje Informacije o zapošljavanju osoba sa visokom stručnom spremom koje odrađuju pripravnički staž na Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na osobe koje angažuju Centri za socijalni rad;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

13.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele dijela sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2013, godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

14.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele dijela sredstava jednokratnih novčanih pomoći za 2013. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

15.Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi sa plaćanjem naknada članovima Komisije za 2012. godinu;

16.Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi sa pokretanjem Inicijative za izmjene Pravilnika o cijeni ličnih dokumenata;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

17.Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi obaveze po kreditu za „Projekat izgradnje kanalizacije i vodosnabdjevanja općine Čelić“;
Obrađivač:Ured premijera-savjetnik

18.Kadrovska pitanja.

 

PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15