63.REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Tuzla, 17.01.2013. godina

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog Kantona", br. 7/05, 7/07 i 11/08), premijer Kantona


S A Z I V A
63. redovnu sjednicu Vlade Kantona
koja će se održati u petak 18.01.2013. godine
sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže slijedeći:

D N E V N I  R E D

Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 61. redovne i 25. vanredne sjednice Vlade Kantona.

1. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

3. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava osnivača prema RO Zavod za zdravstvenu zaštitu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

4. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

5. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju Podsporazuma o kreditu između Vlade TK i Općine Čelić;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju Podsporazuma o donaciji između Vlade TK i Općine Čelić;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o taksenim markama;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

7. a) Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neekslodiranih ubojitih sredstava na području TK u 2012. godini;
b) Razmatranje Liste prioriteta deminiranja na području TK za 2013. godinu;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji dijela službenih vozila;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu prava vlasništva na putničkom motornom vozilu sa Ministarstva pravosuđa i uprave na Općinski sud u Lukavcu;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu prava vlasništva na putničkom motornom vozilu sa Ministarstva pravosuđa i uprave na Općinski sud u Banovićima;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju značajnih događaja, datuma i ličnosti za Tuzlanski kanton;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

11. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o dodjeli koncesije za izgradnju i korištenje solarne fotonaponske elektrane;
Obrađivač: Komisija za koncesije

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju termomineralne vode na bunaru PEB-4 „Ćelahuša“ u općini Gračanica;
Obrađivač: Komisija za koncesije

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju slane vode na ležištu kamene soli „Tetima“ u općini Tuzla;
Obrađivač: Komisija za koncesije

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za korištenje pitke vode u općinskom sistemu vodosnabdijevanja Srebrenika;
Obrađivač: Komisija za koncesije

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Aneksa 5. Ugovora o komisionom kreditu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini dječijeg dodatka;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period januar – mart školske 2012/2013 godine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva“;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za nominiranje/imenovanje člana Upravnog odbora JU Specijalna biblioteka „Behram-beg“ u Tuzli, predstavnika TK;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora JU NUB „Derviš Sušić“ Tuzla i raspisivanju ponovnog Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

22. a) Razmatranje teksta Aneksa Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u TK;
b) Razmatranje teksta Aneksa Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja TK;
c) Razmatranje teksta Sporazuma o ostvarivanju prava na naknadu za korištenje godišnjeg odmora za 2013. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

23. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o formiranju Međuresornog tima za energetsku učinkovitost;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

24. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju Plana novčanih tokova za period januar – mart 2013. godine;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta TK za period januar – mart 2013. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

25. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Stručnog tima za izradu Elaborata nove reorganizacije Fabrike obuće „Aida“ D.D. Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

26. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisija za izbor i provođenje postupka Javnog oglasa;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ured Vlade

27. a)Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za kadrovska pitanja;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za administrativna pitanja;
Obrađivač: Ured Vlade

28. Razmatranje Inicijative za izmjenu Odluke o osnivanju lovišta na teritoriji Federacije BiH;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

29. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Komisije za drugostepeno upravno rješavanje;
Obrađivač: Ured Vlade

30. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi sa plaćanjem naknada za članove Komisije za polaganje vozačkog ispita i Komisije za polaganje ispita za vozača - instruktora motornih vozila;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

31. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Kantonalne komisije za procjenu šteta;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

32. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi sa prijedlogom Tima Vlade za pregovore sa predstavnicima sindikata pravosuđa i uprave TK;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

33. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

34. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva razvoja i poduzetništva;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem dva državna službenika u radni odnos;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

35. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti JU Univerzitet u Tuzli za prijem zaposlenika u radni odnos;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

36. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

37. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti kantonalnog pravobranioca;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

38. Kadrovska pitanja.

 

PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15