62.REDOVNA SJEDNICA VLADE KANTONA

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog Kantona", br. 7/05, 7/07 i 11/08), premijer Kantona


S A Z I V A
62. redovnu sjednicu Vlade Kantona
koja će se održati u četvrtak 27.12.2012. godine
sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže slijedeći:

D N E V N I  R E D

Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 60. redovne i 23. i 24. vanredne sjednice Vlade Kantona

1. Razmatranje nacrta Programa rada Vlade TK za 2013. godinu;
Obrađivač: Ured Vlade i resorna ministarstva

2. Razmatranje nacrta Programa rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2013. godinu;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Smjernica ekonomske i fiskalne politike za period 2013. - 2015. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

4. a) Razmatranje Informacije o projektu "Izgradnja sistema za odvodnju i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda u naseljima na obali akumulacije Modrac";
b) Razmatranje Predugovora o finansiranju koji će se zaključiti između Vlade TK, Evropske banke za obnovu i razvoj i JP "Spreča" d.d. Tuzla;
Obrađivač: Ured premijera i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

5. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa rasporeda i raspodjele sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BiH (sredstava na escrow računu);
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Programa subvencionisanja redovne kamate na kredite privrednim društvima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Tuzlanskog kantona za 2012. godinu;
Obrađivač: Ured premijera

6. a) Razmatranje Informacije o odabranim korisnicima kredita iz Garantnog fonda NERDA sa pregledom održanih i novokreiranih radnih mjesta;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o subvencionisanju redovne kamate pojedinim korisnicima;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

7. Razmatranje Analize o socijalno – statusnim pitanjima boračke populacije TK;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

8. Razmatranje Informacije o efektima ulaganja finansijskih sredstava iz Budžeta TK u povratak na područje RS i TK za period od 2005. - 2011. godine sa posebnim osvrtom na 2011. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

9. Razmatranje Informacije o sprovedenim aktivnostima iz Operativnog plana mjera na suzbijanju nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području TK;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa o utrošku namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava uplaćenih po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju stalnih radnih tijela Vlade TK, organa uprave i upravnih organizacija za čiji će se rad isplaćivati novčana naknada;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprava

12. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Pomoć vjerskim zajednicama";
Obrađivač: Ured premijera

13. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva";
Obrađivač: Ured premijera, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove i Ministarstvo za boračka pitanja

14. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice "Subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih";
b) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih";
Obrađivač: Savjet za nevladin sektor i pitanja mladih

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2012. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

17. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Protokola o načinu regulisanja međusobnih obaveza za 2011. godinu po osnovu prenosa kreditnih sredstava za realizaciju projekta "Plava bolnica";
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Sporazuma o otpustu duga za 2011. godinu po osnovu prenosa kreditnih sredstava za realizaciju projekta "Plava bolnica";
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o otpustu duga za 2011. godinu JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla;
d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Protokola o načinu regulisanja međusobnih obaveza za 2012. godinu po osnovu prenosa kreditnih sredstava za realizaciju projekta "Plava bolnica";
e) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Sporazuma o otpustu duga za 2012. godinu po osnovu prenosa kreditnih sredstava za realizaciju projekta "Plava bolnica";
d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o otpustu duga za 2012. godinu JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o otvaranju podračuna u okviru Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona za namjenska sredstva uplaćena po osnovu vodnih naknada i naknada za zaštitu okolice;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

19. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o unutrašnjim preraspodjelama rashoda u Budžetu TK za 2012. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

20. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o popisu sredstava i izvora sredstava;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o formiranju Glavne centralne popisne komisije;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za korištenje godišnjeg odmora;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

22. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ministarstvo finansija

23. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period oktobar – decembar 2012. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

24. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

25. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju javnog oglasa i raspisivanju ponovnog javnog oglasa za nominiranje i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

26. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Nauka";
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

27. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava za "Nauku" za 2012. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

28. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava za organizacije i udruženja sa pozicije "Tekući transferi neprofitnim organizacijama" za 2012. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

29. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2012. godinu;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija";
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

30. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice "Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima";
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

31. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju finansijskih sredstava sa potrošačke jedinice "Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima";
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

32. Razmatranje Izvještaja o realizaciji plana jesenje sjetve u 2012. godini za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

33. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora po samoinicijativnoj ponudi d.o.o. "Domažić" iz Vučkovaca, općina Gradačac;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

34. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2012. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

35. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava općini Čelić, Teočak, Doboj –Istok, Srebrenik;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

36. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana JU Zaštićeni pejzaž "Konjuh" Banovići za 2012. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

37. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

38. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Ministarstva finansija;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

39. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministartstva unutrašnjih poslova TK;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

40. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u:
- JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla,
- JU Narodno pozorište Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

41. Kadrovska pitanja


 

 

PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15