61.REDOVNA SJEDNICA VLADE KANTONA

BOSNA I HERCEGOVINA                                         

Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON                                                                                                 
V L A D A

 

Tuzla, 11.12.2012. godine

 

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog Kantona”, br. 7/05, 7/07 i 11/08),   premijer Kantona

 

S A Z I V A

61. redovnu sjednicu Vlade Kantona koja će se održati u četvrtak

13.12.2012. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže slijedeći:

D N E V N I  R E D

 

Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 59. redovne i 22. vanredne sjednice Vlade Kantona.

 1. Razmatranje i utvrđivanju prijedloga Odluke o privremenom finansiranju TK za period 01.01. do 31.03.2013. godine;
  Obrađivač: Ministarstvo finansija     
 1. Razmatranje Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje TK za 2013. godinu;
  Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za  zapošljavanje TK
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku srpsku u JZU Dom zdravlja na području TK;
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstrvenog osiguranja TK
 1. Razmatranje Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2013. godinu;
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK;
 1. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela Slivnog područja akumulacije Modrac;
  Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice
 1. a) Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje   Ugovora o reprogramu obaveza po osnovu III Stand by aranžmana sa Međunarodnim  monetarnim fondom;
  b)Razmatranje teksta Ugovora o reprogramu obaveza po osnovu III Stand by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom;
  Obrađivač: Ministarstvo finansija 
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju kredita JP “Međunarodni aerodrom Tuzla”;
  Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja
 1. Razmatranje Informacije u vezi postupka po zahtjevu za promjenu upisa prava suvlasništva na poslovnoj zgradi “Soda –so” Tuzla;
  Obrađivač: Kantonalno pravobranilaštvo
 1. Razmatranje nacrta Federalnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu;
  Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite           
 1. Razmatranje prijedloga Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u TK;
  Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite           
 1. Razmatranje Informacije o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva na području TK, u sezoni 2012/2013. godine;
  Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite 
 1. Razmatranje Informacije o efektima primjene Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređenja zgrade na području TK;
  Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice
 1. Razmatranje Informacije o Projektu kreditiranja u svrhu zapošljavanja boraca i članova njigovih porodica sa stanjem na dan 31.10.2012. godine;
  Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja
 1. Razmatranje teksta Protokola o reprogramiranju povrata pozajmice;
  Obrađivač: Ured premijera
 1. Razmatranje Informacije o proizvodnji slane vode kao osnove za razvoj hemijske industrije TK;
  Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva
 1. Razmatranje Izvještaja o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima budžeta TK za period 01.01. – 30.09.2012. godine;
  Obrađivač: Ministarstvo finansija
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Pravila o utvrđivanju minimalnih nakanada za koncesije;
  Obrađivač: Komisija za koncesijeTK
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava sa budžetske pozicije “Sredstva za utrošak prihoda od koncesija” 11010018 – namjenska sredstva;
  Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva     
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora;
  Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede            
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o objavljivanju oglasa za popunu pozicije kantonalnog pravobranioca;
  Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave           
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju stalnih radnih tijela Vlade Tuzlanskog kantona, organa uprave i upravnih organizacija za čiji će se rad isplaćivati novčana naknada;
  Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije “Tekuća rezerva” , potrošačka jedinica 11050001;
  Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva i Ured Vlade    
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prestanku rada društva i pokretanju postupka likvidacije
  Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva     
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova radnih tijela za provođenje Projekta unapređenje poslovnog ambijenta na TK s ciljem privlačenja novih investicija;
  Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva     
 1. a) Razmatranje teksta Ugovora o nabavci usluge – izrada web site-a;
  b) Razmatranje teksta Ugovora o nabavci i isporuci opreme;
  Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva
 1. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za mjesec novembar 2012. godine;
  b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za mjesec  novembar 2012. godine;
  Obrađivač: Ministarstvo finansija
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava na ime nabavke obrazaca – Prijava poreza na imovinu – PR –I za 2012. godinu;
  Obrađivač: Ministarstvo finansija
 1. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o isknjižavanju potraživanja i obaveza na osnovu potpune dokumentacije;
  b) Razmatranje Informacije o izvršenoj analizi potraživanja i obaveza po Zaključku Vlade Kantona;
  Obrađivač: Ministarstvo finansija 
 1. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta TK za period oktobar – decembar 2012. godine;
  b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju Plana novčanih tokova za perid oktobar – decembar 2012. godine;
  Obrađivač: Ministarstvo finansija           
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o formiranju Centralne popisne komisije;
  Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava za smještaj, ishranu i zdravstveno osiguranje studenata iz Palestine;
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 1. Razmatranje teksta Ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima suosnivača Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama;
  Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak     
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice “Pomoć vjerskim zajednicama”;
  Obrađivač: Ured premijera           
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju i raspisivanju ponovnog javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja TK; 
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva      
 1. Razmatranje Zahtjeva JU OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kamberi Gradačac za sufinansiranje projekta dogradnje učionice na objektu škole;
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju mrkog uglja unutar granica eksploatacionog polja „Banovići“ na području općina Banovići, Lukavac i Živinice;
  Obrađivač: Komisija za koncesije
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za sufinansiranje dijela troškova rada čuvarske službe u 2012. godini;
  Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava;
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava privrednom društvu Fabrika obuće “Aida” D.D. Tuzla;
  Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Općini Tuzla za realizaciju dijela isplate obaveza utroška pitke vode u izbjegličkom naselju Mihatovići;
  Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak           
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi sa načinom regulisanja obaveza za zdravstvo i nezaposlene koje imaju rudnici uglja na području TK;
  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta;
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove;
  Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos u JU Narodno pozorište u Tuzli,
  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 1. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Općinskom sudu u Lukavcu za prijem jednog državnog službenika i dvanaest namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;
  b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Općinskom sudu u Banovićima za prijem jednog državnog službenika i deset namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;
  Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave
 2. Kadrovska pitanja.

 

 

 

 

PREMIJER KANTONA  

                                                                                                                                                                                                        Sead Čaušević

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15