5.REDOVNA SJEDNICA VLADE KANTONA

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
5. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u ponedjeljak
28.04.2014. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice u BKC TK

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I R E D

Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 3. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona.

1. Razmatranje Izvještaja o mogućnostima i načinima implementacije zahtjeva Plenuma građanki i građana TK i Udruženja nezaposlenih lica;
Obrađivač: Tim Vlade Tuzlanskog kantona

2. Razmatranje Izvještaja Tima Vlade Tuzlanskog kantona za razmatranje zahtjeva Sindikata, Udruženja poslodavaca TK, Privredne komore i Obrtničke komore TK;
Obrađivač: Tim Vlade Tuzlanskog kantona

3. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2013. godinu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za
zapošljavanje Tuzlanskog kantona

4. Razmatranje Izvještaja o zdravstvenom stanju životinja i radu veterinarskih organizacija na području Tuzlanskog kantona za 2013. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

5. a) Razmatranje Strateškog plana za aktivnosti Ureda za internu reviziju Vlade Tuzlanskog kantona za period 2014 – 2016. godina;

b) Razmatranje Godišnjeg plana rada Ureda za internu reviziju Vlade Tuzlanskog kantona za 2014. godinu;
Obrađivač: Ured za internu reviziju

6. Razmatranje Smjernica za zaštitu domaćih proizvođača farmaceutskih proizvoda;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o davanju saglasnosti JP "Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj za učešće u postupku ispravke pogrešnog upisa u katastru nekretnina;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele sredstava za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija invalidskim sportskim klubovima i savezima Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za realizaciju Projekta podizanja jedinstvenih spomen obilježja šehidima - poginulim borcima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine u ratu 1992. - 1995. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva";
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe;
Obrađivač: Ured Vlade

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju oglasa i utvrđivanju teksta oglasa radi popunjavanja upražnjenih pozicija predsjednika i članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Protokola o međusobnoj saradnji koji će se zaključiti između Vlade Tuzlanskog kantona i Radio - televizije Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ured premijera

14. Razmatranje informacije o mogućnosti naplate bankarske garancije za d.d. "Tvornica transportnih uređaja" Tuzla i prijedloga Odluke o formiranju stručnog tima za razmatranje mogućnosti naplate bankarske garancije;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju naplate potraživanja prenosom dionica;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

16. Razmatranje prijedloga Preporuka medijske komunikacije Vlade Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ured premijera

17. Kadrovska pitanja.

PREMIJER KANTONA
Prof. dr. Bahrija Umihanić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15