3.REDOVNA SJEDNICA VLADE KANTONA

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I VA
3. redovnu sjednicu Vlade Kantona koja će se održati u utorak 15.04.2014. godine
sa početkom u 13,00 sati u sali za sjednice u BKC TK

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I R E D

 

Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 2. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona.

1. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

2. a) Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za koncesije za period 01.01.2013. – 31.12.2013. godine;

b) Razmatranje Finansijskog izvještaja Komisije za koncesije za period 01.01.2013. – 31.12.2013. godine;
Obrađivač: Komisija za koncesije TK

3. Razmatranje Informacije o radu Školskih odbora osnovnih i srednjih škola u 2013. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

4. Razmatranje Izvještaja o radu Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za 2013. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o rasporedu sredstava za dodjelu stipendija studentima i učenicima pripadnicima boračke populacije za školsku/studijsku 2013/2014. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

6. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o odobravanju novčane pozajmice;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Anexa II Ugovora o novčanoj pozajmici broj: 07/1-14-22843/12 od 15.10.2012. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna za 2013. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2014. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

9. Razmatranje Informacije o nedostajućim sredstvima u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona u periodu januar – mart 2014. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za mjesec mart 2014. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec mart 2014. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu davanja državnih šuma u zakup i uspostavi prava služnosti;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini dječijeg dodatka;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju članova Radne grupe za izradu Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje liste kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda PIO/MIO;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Ugovora o zakupu poslovnog objekta, koji će se zaključiti između JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla i Vlade Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ured Vlade

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravila Javne ustanove Međunarodna galerija portreta Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravila Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno - historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

18. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Sporazuma o obrazovanju Mirovnog vijeća za rješavanje kolektivnih radnih sporova u oblasti visokog obrazovanja;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Sporazuma o poslovima koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka u oblasti visokog obrazovanja;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju ovlaštenja za provođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga štampanja obrazaca, dokumentacije i evidencije za potrebe osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o provođenju projekta unapređenja poslovnog ambijenta na Tuzlanskom kantonu s ciljem privlačenja novih investicija;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

21. Razmatranje Informacije o davanju saglasnosti za raspisivanje Javnog poziva za apliciranje na subvencionirana kamatna sredstva za poduzetnike sa područja Tuzlanskog kantona putem Garantnog fonda NERDA;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

22. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju stalnog člana Garantnog odbora Udruženje za razvoj NERDA;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

23. Razmatranje Informacije o sprovedenom postupku po Javnom oglasu za izbor kandidata za članove Upravnog odbora Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

24. Razmatranje Zahtjeva za davanje mišljenja u vezi sa procedurom izbora i imenovanja direktora i Nadzornog odbora JP "Međunarodni aerodrom Tuzla";
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

25. Kadrovska pitanja.


PREMIJER KANTONA
Prof. dr. Bahrija Umihanić

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15