SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Inspekcijski nadzor zdravstvenih ustanova - apoteka

U  skladu  sa  programom  rada   Vlade  Tuzlanskog  kantona,  odnosno  programom  rada  Kantonalne  uprave  za  inspekcijske  poslove  Tuzlanskog  kantona,  integrirani timovi kantonalnih inspektora strukturirani od sanitarno-zdravstveno-farmaceutskog inspektora, inspektora rada,  inspektora  zaštite  na  radu i tržišno- turističkog  inspektora, tokom mjeseca aprila 2013. godine će pojačati kontinuirane aktivnosti inspekcijskog nadzora u  javnim  i  privatnim  zdravstvenim  ustanovama - apotekama  na  području  Tuzlanskog  kantona.  

 

Tokom inspekcijskog nadzora, posebna pažnja će biti posvećena:

 • Kontroli  rješenja  o  ispunjenosti  prostornih uvjeta, kontroli kadra  i  medicinsko – tehničke  opreme  za  obavljanje  apotekarske  djelatnosti
 • Kontroli  uposlenih apotekarskih  radnika, u  smislu  Zakona  o  apotekarskoj  djelatnosti („Sl. novine FBiH“, broj: 40/10),  što podrazumijeva  kontrolu:
  • diploma  fakulteta  za  zvanje  magistra  farmacije,  odnosno  diploma odgovarajuće  srednje  škole  zdravstvenog  usmjerenja  za  zvanje  farmaceutski  tehničar,
  • posjedovanja uvjerenja o položenom  stručnom  ispitu,
  • poslovne  sposobnosti,
  • upisa  u  registar  nadležne  komore  i  posjedovanja  licence
 • Kontroli  preventivnih  pregleda  uposlenih ( prethodni,  periodični,  kontrolni i  ciljani  pregledi)
 • Kontroli  sanitarnih  pregleda  radi  zaštite  uposlenih  i  ostalog  stanovništva  od  zaraznih  bolesti,  u  skladu  sa  propisima  o  zaštiti  stanovništva  od  zaraznih  bolesti,  zaštiti  potrošača,  odnosno  korisnika  i  kontroli drugih  obaveznih  zdravstvenih  pregleda  u  skladu  sa  zakonom
 • Kontroli   evidencije  u  apoteci (upisivanje  podataka  u  dokumentaciju  apoteke  i  druge  oblike  materijalnih  i  finansijskih  evidencija,  određenih  pozitivnim  propisima)
 • Kontroli  dokumentacije u  apoteci :
  • certifikata  od  veleprometnika  o  izvršenim  ispitivanjima  supstanci  za  galenske  i  magistralne  lijekove  u  apoteci
  • knjiga  evidencije  o  prijemu  i  izdavanju  opojnih  droga
  • knjiga  prometa  otrova
  • protokola  laboratorijskog  rada
  • evidencija  o  magistralnim  lijekovima  koji  se  pripremaju  od  ljekovitih  supstanci  jakog  i  vrlo  jakog  djelovanja
  • evidencija  o  nabavkama  i  o  potrošnji  lijekova
 • Stručnoj  literaturi  u  apoteci
 • Kontroli  dostavljanja  podataka  iz  evidencije  i  dokumentacije  na  zahtjev  nadležnih  organa  (izvještaji  Zavodu  za  javno  zdravstvo) 
 • Kontroli  početka,  završetka  i  rasporeda  radnog  vremena  apoteke,  u  skladu  sa  Rješenjem  kantonalnog  Ministarstva
 • Kontroli  izdavanja  lijekova  na  recept  odnosno  bez  recepta,  u  zavisnosti  od  režima  izdavanja  lijeka  utvrđenog  u  dozvoli  za  stavljanje  lijeka  u  promet,  izdatoj  od  Agencije  saglasno  odredbama  državnog  Zakona,  te  propisima  donijetim  na  osnovu  tog  zakona
 • Kontroli  sistema  upravljanja  farmaceutskim  otpadom  u  skladu  sa  važećim  standardima,  kao  i  posebnim  propisima  koji  regulišu  ovu  oblast
 • Provjeri  općeg  higijensko  sanitarnog  stanja  apoteke
 • Prometu  registrovanih  i  neregistrovanih  lijekova
 • Prometu  herbalnih  pripravaka
 • Prometu  dijetetskih  pripravaka
 • Kontroli  cijena  -  kalkulacije,  marže,  izdavanje  računa,  inventura  apoteke
 • Vođenju  trgovačke  knjige
 • Kontroli  dokumentacije  iz  oblasti  rada  i  radnih  odnosa
 • Kontroli  dokumentacije  iz  oblasti  zaštite  na  radu

Prilikom navedenih kontrola, dodatna pozornost će biti posvećena kontroli:

  • Prisustva apotekarskih radnika
  • Poštivanju radnog vremena
  • Poštivanju režima izdavanja lijekova
  • „Crnom“ tržištu lijekova

Obzirom  da  će  kontrola  biti  vršena  u  mješovitim  timovima,  sugerišemo  svim  subjektima  nadzora  da  pripreme  svu  dokumentaciju  vezanu  za  gore  pomenute  predmete  nadzora,  kako  bi  inspektori  u  što  kraćem  roku  izvršili  kontrolu  i  na  taj  način  maksimalno smanjili ometanje radnog procesa subjekta kontrole.
Svi  subjekti  nadzora  koji  ne  otklone  bilo  koji  nedostatak  u  svom  poslovanju  bit  će  sankcionisani  u  skladu  sa  Zakonom, a pojačani  inspekcijski nadzor  će se obavljati u  kontinuitetu,  do  uređenja  ove  oblasti.

Osim edukativne i preventivne namjene, ovo saopštenje je istovremeno upozorenje, da Kantonalna uprava za inspekcijske poslove neće  tolerisati  niti  jedan  prekršaj  vezan za navedenih 19 tačaka  predmeta  nadzora.

Nakon  ovog  saopštenja  za  javnost,  inspektori  Kantonalne  uprave  za  inspekcijske  poslove  će  djelovati  isključivo  represivno  i  izricati  će  najstrože  Zakonom  predviđene  mjere.


Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15