Održana 3. sjednica Kantonalnog odbora za razvoj

U utorak, 22.07.2014. godine održana je 3. sjednica Kantonalnog odbora za razvoj, tijela zaduženog za pripremu i organiziranje procesa izrade integrirane Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina, izradu strateške platforme, sektorskih planova, operativnog dijela te nacrta integrirane Strategije razvoja kantona.


Tokom sjednice, predstavnici Centra za razvoj i podršku koji su, u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja odabrani da pruže tehničku asistenciju Vladi Tuzlanskog kantona u izradi ovog značajnog strateškog dokumenta, su članove Kantonalnog odbora za razvoj upoznali sa predstojećim fazama procesa izrade integrirane Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.- 2020. godina, sa naglaskom na fazu pripreme situacione analize. Tokom sjednice naglašeno je da socio-ekonomska analiza treba biti kratak i koncizan pregled te da sadržajni podaci moraju biti strateški važni, omogućiti opis pojave i ukazati na učinak pojave na razvoj. Nakon finalizacije prikupljanja neophodnih podataka Kantonalni odbor za razvoj uz tehničku asistenciju pristupiti će izradi situacione analize.

KOR
Inače, podršku Vladi Tuzlanskog kantona u izradi Strategije pružaju predstavnici Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) koji je zajednička inicijativa Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija Bosne i Hercegovine (UNDP BiH), koji su, također, prisustvovali sjednici.