Održan 1. sastanak Partnerske grupe za razvoj Tuzlanskog kantona

 

Proces izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona, uloge Partnerske grupe za razvoj u samom procesu, te dalje planirane aktivnosti bile su u fokusu aktivnosti prvog sastanka Partnerske grupe za razvoj TK.

 

Slika PGR 9 7

Riječ je o širem konsultativnom tijelu koje ima savjetodavnu ulogu u procesima definisanja, realizacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji razvojnih prioriteta u TK.
Tokom uvodnog izlaganja, premijer Tuzlanskog kantona Bahrija Umihanić istakao je značaj izrade integrirane Strategije razvoja Tuzlanskog kantona te zahvalio članovima Partnerske grupe za razvoj na spremnosti za davanje doprinosa planskom usmjeravanju razvoja kantona.
Ovom prilikom članovi Partnerske grupe za razvoj potpisali su Sporazum o kantonalnom razvojnom partnerstvu i strateškim ulogama i zadacima u Partnerskoj grupi za razvoj.
Inače, Partnersku grupu za razvoj Tuzlanskog kantona čine predstavnici javnih institucija, udruženja i fondacija, privrednih subjekata i medija sa područja Tuzlanskog kantona. Također, svi zainteresovani subjekti koji žele učestvovati u Partnerskoj grupi za razvoj i dati vlastiti doprinos izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona, potrebno je da ispune Prijavni obrazac za učešće u procesu izrade integrirane Strategije razvoja koji se nalazi na web stranici Vlade TK i dostave Ministarstvu razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona.
Poziv za učešće u radu Partnerske grupe za razvoj biti će otvoren tokom perioda izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za 2016.-2020. Godina. Planirano je da se Partnerska grupa za razvoj sastane najmanje tri puta tokom procesa izrade Strategije. Na taj način bit će omogućeno da strategijom budu obuhvaćene potrebe svih grupa građana lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona te osigurano da strategija postane vlasništvo svih njih, a ne samo kantonalne administracije.