Da li je u skladu sa Uredbom Sl.novine TK 9/12, da lice koje je odradilo volonterski dva mjeseca na predmetu Harmonija-Srednja muzička škola i usvojenim Planom stažiranja od strane Nastavničkog vijeća Srednje muzičke škole, u trajanju od 2 (dva) mjeseca i

 

Vaše ime: Sabahudin Šabanović
Vaše pitanje: Poštovani, moje pitanje se odnosi na tumačenje odredaba Uredbe o polaganju stručnog ispita.
Da li je u skladu sa Uredbom Sl.novine TK 9/12, da lice koje je odradilo volonterski dva mjeseca na predmetu Harmonija-Srednja muzička škola i usvojenim Planom stažiranja od strane Nastavničkog vijeća Srednje muzičke škole, u trajanju od 2 (dva) mjeseca i određenim Mentorom nastavi odrađivati pripravnički staž na novim predmetima i to: solfeđo 2 časa u osnovnoj muzičkoj školi, i 4 časa muzičke kulture u Gimnaziji i određenim drugim Mentorom? Hvala za odgovor. S poštovanjem!

 

Resor: Obrazovanja nauka kultura i sport
Odgovor: Poštovani,
Mislim da trebate pročitati Uredbu o polaganju stručnog ispita (Službene novine TK, br. 9/12 i 14/12.) jer je pitanje suvišno ako se ne ispunjava uslov člana 4. Stav 2. i 3. kojim je definisano da se može steči status pripravnika ili volontera ako je lice angažovano na najmanje pola radnog vremena, što se sa 6 časova ne ispunjava. Pitanje je definisano članom 8. Uredbe.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15