MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

 

Turalibegova bb., Tuzla
Tel. : + 387 35 250 011 
Fax.: +387 35 255 538; 251 432 
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Midhat Dobrnic

 

MINISTAR

Midhat Dobrnjić 

 


DIREKTOR UPRAVE POLICIJE: Dževad Korman, generalni inspektor
SEKRETAR MINISTARSTVA: Safet Begić
POMOĆNIK MINISTRA ZA MATERIJALNO-FINANSIJSKE I OPĆE POSLOVE: Nedžad Konjić
POMOĆNIK MINISTRA ZA UPRAVNO PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE: Edina GarčevićMinistarstvo unutrašnjih poslova pokriva područje Tuzlanskog kantona, organizovano u osam (8) policijskih uprava: PU Tuzla, PU Živinice, PU Lukavac, PU Gračanica, PU Gradačac, PU Kalesija, PU Srebrenik i PU Banovići s ukupno petnaest (15) policijskih stanica (PS).


Važniji telefoni

PU Tuzla: (035) 251-008
PS Istok: (035) 293 - 444; 294-030
PS Centar: (035) 270-555
PS Zapad: (035) 270-666; 397-055
PS Čelić: (035) 660-470
PU Lukavac: (035) 553-166; 553-203
PU Gračanica: (035) 706-223; 706-222
PS Doboj-istok: (035) 720-366
PU Živinice: (035) 773-136; 773-992
PS Kladanj: (035) 621-039; 621-199
PU Banovići: (035) 875-555; 875-992
PU Gradačac: (035) 817-202
PU Srebrenik: (035) 645-611; 645-592
PU Kalesija: (035) 631-235; 631-290
PS Teočak: (035) 755-311
PS Sapna: (035) 597-409
Sve policijske stanice se mogu dobiti pozivom na besplatan telefonski broj 122.

  


Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona vrši upravne i druge stručne poslove, koji se odnose na:

 • obezbjeđivanje primjene najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima, ustavima i zakonima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;
 • određivanje, poništavanje i zamjene jedinstvenog matičnog broja državljana Bosne i Hercegovine;
 • prijavljivanje i odjavljivanje prebivališta i boravišta, kao i adrese stanovanja državljana Bosne i Hercegovine;
 • izdavanje, poništavanje i zamjene ličnih karata državljana Bosne i Hercegovine;
 • izdavanje, poništavanje i zamjene ličnih karata za strance;
 • izdavanje, oduzimanje i poništavanje putnih isprava državljana Bosne i Hercegovine;
 • registracije motornih vozila;
 • izdavanje, produženje važenja i zamjene vozačkih dozvola;
 • ažuriranje i čuvanje duplikata matičnih knjiga;
 • promjenu ličnog imena;
 • sticanje državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine i promjene entitetskog državljanstva;
 • rad agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine;
 • izdavanje odobrenja za obavljanje poslova održavanja i ispitivanja aparata za gašenje početnog požara, koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja;
 • vršenje inspekcijskog nadzora u skladu sa zakonom;
 • pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva;
 • donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Ministarstva;
 • rješavanje o upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva;
 • vođenje propisanih službenih evidencija;
 • vršenje nadzora nad provođenjem propisa iz nadležnosti Ministarstva;
 • druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.


U sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona je uprava: Uprava policije.

Uprava policije vrši upravne i druge stručne poslove, koji se odnose na:

 • zaštitu života i imovine;
 • sprečavanje, otkrivanje i istragu krivičnih djela i prekršaja na području Kantona u skladu sa zakonom;
 • prikupljanje i analizu informacija i podataka o otkrivanju i istrazi krivičnih djela i prekršaja, kao i o ukupnoj sigurnosnoj situaciji u Kantonu;
 • održavanje javnog reda i mira;
 • održavanje javnih skupova;
 • osiguranje određenih ličnosti i objekata na području Kantona, u skladu sa zakonom;
 • kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima Kantona, te druge poslove u oblasti saobraćaja utvrđene zakonom;
 • izdavanje odobrenja za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije i kontrolu nabavke oružja i municije;
 • proizvodnju, promet i skladištenje eksplozivnih, zapaljivih i ostalih opasnih materija koji su u nadležnosti Kantona;
 • nadzor nad radom agencija za zaštitu ljudi i imovine;
 • vođenje statističkih, operativnih i drugih službenih evidencija potrebnih za obavljanje zadataka iz nadležnosti Uprave policije, u skladu sa važećim zakonima i drugim propisima;
 • razmjenu informacija sa tužilaštvima, sudovima i drugim policijskim organima u Bosni i Hercegovini;
 • saradnju sa drugim sigurnosnim agencijama i drugim organima u Bosni i Hercegovini u okviru nadležnosti Uprave policije;
 • pružanje pomoći drugim državnim organima i pravnim licima kojima je povjereno vršenje javnih ovlaštenja u skladu sa posebnim propisima;
 • druge poslove i zadatke policije koje Upravi policije povjere tužilaštva u Bosni i Hercegovini;
 • druge poslove i zadatke utvrđene zakonom i drugim propisima.

 


 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna