Lista nepotpunih i neosnovanih prijava po Javnom pozivu u cilju prikupljanja prijava za participaciju u troškovima organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija u povodu obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti za Tuzlanski kanton za 2014.

U skladu sa članom 11. stav (4) Odluke o utvrđivanju značajnih događaja, datuma i ličnosti za Tuzlanski kanton, („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12, 2/13 i 2/14), i tačkom IV Javnog poziva, Komisija za razmatranje zahtjeva po Javnom pozivu za participaciju u troškovima organizovanja sportskih takmičenja i manifestaciju u povodu obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti za Tuzlanski kanton za 2014. godinu, imenovana rješenjem, broj: 15/1-41-7311/14 od 04.04.2014. godine, odbila je dole navedene prijave iz razloga što su neosnovane, odnosno odbacila kao nepotpune u skladu sa odredbom člana 11. stav (5) Odluke.

Opširnije...

Prijedlog liste redoslijeda kandidata po Javnom pozivu u cilju prikupljanja prijava za participaciju u troškovima organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija u povodu obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti za Tuzlanski kanton za 2014.

U skladu sa članom 11. stav (4) Odluke o utvrđivanju značajnih događaja, datuma i ličnosti za Tuzlanski kanton, („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12, 2/13 i 2/14 ), Komisija za razmatranje zahtjeva po Javnom pozivu u cilju prikupljanja prijava za participaciju u troškovima organizovanja sportskih takmičenja i manifestaciju u povodu obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti za Tuzlanski kanton za 2014. godinu, imenovana rješenjem, broj: 15/1-41-7311/14 od 04.04.2014. godine, sačinila je prijedlog liste redoslijeda kandidata.

Opširnije...

Ratni vojni invalidi dobili stanove u vlasništvo

 

Akif Jahić, ratni vojni invalid VI grupe sa 60% invaliditeta i Sabrija Tahirović ratni vojni invalid VIII grupe sa 40% invaliditeta iz Tuzle jučer su sa ministrom za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Zudinom Mahmutovićem potpisali ugovore o prijenosu prava vlasništva na stanovima koje već koriste. Time je, shodno ranije donijetim odlukama Vlade Tuzlanskog kantona, kojima su stambene jedinice dodijeljene u vlasništvo navedenim licima, okončana ova aktivnost.

Opširnije...

Objavljene rang liste učenika i studenata iz kategorije boračke populacije za dodjelu stipendija za studij u školskoj 2013/2014.godini

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je danas Rang liste kandidata iz reda boračke populacije koji su aplicirali za stipendije koje dodjeljuje ovo ministarstvo.
Ukupno planirana sredstva iznose 1.000.000,00 KM, a raspodjela sredstava vršit će se linearno na članove porodica šehida – poginulih branilaca, ratne vojne invalide i demobilisane branioce, u omjeru 60% za studenate i 40% za učenike. Za studente koji su ostvarili pravo stipendija će iznositi 80,00 KM, dok je za učenike srednjih škola stipendija utvrđena u iznosu od 50,00 KM.
Program o rasporedu sredstava za dodjelu stipendija studentima i učenicima pripadnicima boračke populacije za školsku/studijsku 2013/2014. godinu zasnovan je na namjenski izdvojenim i planiranim sredstvima za stipendiranje branitelja i članova njihovih porodica, a koji u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji imaju pravo na stipendiranje.

Opširnije...

SKUPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA PRIHVATILA NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 18.12.2013. godine, zaključkom broj: 01-02-860-4/13 od 18.12.2013. godine, prihvatila je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica (u daljen tekstu: Zakona) i konstatovala da isti može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona.

Opširnije...

RANG LISTA KANDIDATA IZ KATEGORIJE DEMOBILISANIH BRANITELJA ZA DODJELU BESKAMATNIH KREDITNIH SREDSTAVA ZA POMOĆ U STAMBENOM ZBRINJAVANJU BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA SA PODRUČJA TK

Komisija za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona, imenovana rješenjem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, broj: 15/1-14-19702/13 od 02.08. 2013. godine, nakon provedenog postupka u skladu sa odredbama Odluke o uslovima, kriterijima i postupku za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branitelja i članova njihovih porodica sa područja Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 14/10 i 12/11, u daljem tekstu Odluka), prihvatila je i bodovala kao kompletne, blagovremene i osnovane zahtjeve kandidata sa sljedeće liste:

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

 

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo za boračka pitanja